Lausunnot

Proaktiivinen, asiakkaiden itsenäistä selviytymistä tukeva täydennys sosiaalihuollon palvelujärjestelmään – lausuntomme sosiaalisen luototuksen lakimuutokseen

Lausuimme 5.10. hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 136/2022) sosiaalista luototusta käsittelevän lain muuttamisesta.

Tavoitteena sosiaalihuollon palvelujen tasavertainen saatavuus hyvinvointialueella – kommenttimme Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperusteisiin

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on kommentoinut Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperusteita OtaKantaa.fi-sivustolla.

Koske nosti esiin sote-valiokunnan kuulemisessa sosiaalialan osaamiskeskusten merkitystä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen asiantuntijaa kuultavaksi sosiaalihuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKKI) liittyen hallituksen esitykseen (HE 10/2022 vp) eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon TKKI-toiminnasta hyvinvointialueilla

Koske ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri lausuivat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKKI): sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 23 §:n muuttamisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 23 §:n 2 ja 3 momentti ja 36 §:n 3 momentin 7 kohtaa koskien.