Asiantuntijatyö

Asiantuntijapalvelumme

Tuotamme asiantuntijapalveluja hyvinvointialueen asukkaille ja ammattilaisille:

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissa, tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi.

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä tukee lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä tarjoamalla työapua esimerkiksi konsultointiin asiakastyössä, lastensuojelun työntekijöiden mentorointiin ja asiakirjayhteenvetojen laadintaan.

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Lakisääteinen lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa konsultaatioapua kuntien lastensuojelun työntekijöille.

Konsultoiva varhaiserityisopettaja

Konsultoiva varhaiserityisopettaja kehittää erityistä tukea tarvitsevien lasten hoitoa ja kasvatusta sekä edistää lasten tuen tarpeisiin vastaamista.

Verkostomme

Verkostotyö on olennainen osa toimintaamme ja olemme mukana lukuisissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Koordinoimme myös useita maakunnallisia työryhmiä ja työkokouksia.

Syksyllä 2022 keräämme palautetta koordinoimistamme työryhmistä ja työkokouksista. Vastaamalla autat meitä arvioimaan ja kehittämään toimintaamme, jotta pystymme edelleen antamaan oman panoksemme koko hyvinvointialueemme sote-yhteistyöhön. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

Työryhmät

Laajapohjaisella työryhmätyöskentelyllä on Keski-Suomen maakunnassa jo pitkät perinteet. Työryhmät linjaavat oman toiminta-alueensa maakunnallista kehittämistä. Eri sisältöalueiden työryhmät koostuvat käytännön sekä koulutuksen ja tutkimuksen edustajista. Toimintaan on sitoutunut myös asiakaskehittäjiä ja alan ammattilaisia julkiselta sektorilta, järjestöistä kuin yksityisiä palveluntuottajiakin. Työryhmätoiminnan tarkoitus on  tunnistaa ajankohtaisia osaamisvajeita ja kehittämistarpeita sekä innovoida kulloinkin tarvittavia kehittämisen toimia. 

Jos haluat mukaan työryhmän toimintaan, ole yhteydessä työryhmän yhteyshenkilöön.

Aktiiviset työryhmät

Työryhmässä kootaan yhteistä näkymää maakunnan sosiaalialan koulutuksen nykytilasta eri oppilaitoksissa.

Yhteyshenkilö: Sointu Möller

Sote-ammattilaista, vammaisjärjestöistä, oppilaitoksista ja korkeakouluista sekä palveluntuottajista koostuva asiantuntijaverkosto kehittää maakunnan vammaispalveluja kohti uudistuvaa sote- ja vammaislainsäädäntöä. Avoin työryhmä tukee hyvinvointialueen muodostamista, valmistelee hankkeita, ottaa kantaa uudistuksiin ja toimii ajankohtaisen tiedon foorumina.

Yhteyshenkilö: Sivi Talvensola

Työryhmä on avoin kaikille lastensuojelun kentässä toimiville eri sektoreiden toimijoille ja lastensuojelun kehittämisestä kiinnostuneille. Ryhmässä käsitellään lastensuojelutyöhön ja palveluiden kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valtakunnallisia uudistuksia mm. lainsäädäntöön liittyen.

Yhteyshenkilö: Katja Salminen-Lahtinen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan, Kanta-asioiden sekä dokumentointiin ja kirjaamisosaamisen kehittämisen maakunnalliseen tukeen keskittynyt maakunnallinen foorumi kuntatoimijoille.

Yhteyshenkilö: Sivi Talvensola

Aikuissosiaalityön työryhmä kokoaa maakunnan aikuisten parissa työskentelevät ammattilaiset keskustelemaan, pohtimaan ja kuulemaan kehittämis- ja tutkimustyöstä sekä muista ajankohtaisista aikuissosiaalityöhön liittyvistä asioista. 

Yhteyshenkilö: Marianne Kuorelahti

Avoin yhteistyöverkosto kaikille Keski-Suomessa kohtaamispaikko-ja ylläpitäville yhteisöille ja tahoille.

Yhteyshenkilö: Taru Paavolainen

Työkokoukset

Sosiaalialan ammattilaisten työtä tukevia työkokouksia järjestetään Keski-Suomessa useille ammattiryhmille. Koske vastaa niiden koordinoinnista ja koollekutsumisesta tarpeen mukaan. Työkokoukset mahdollistavat alan ajankohtaisen tiedon sekä maakunnallisen kuulumisten ja kokemusten vaihdon, hyvien käytäntöjen välittymisen ja työnohjauksellisen vertaistuen. Työkokoukset ovat osallistujille maksuttomia. 

Työkokouksiin liittyvissä asioissa ole yhteydessä kyseisen työkokouksen yhteyshenkilöön.

Aktiiviset työkokoukset

Kosken kuntakokouksissa on keskustellaan ajankohtaisista sosiaalihuoltoon liittyvistä aiheista maakunnan sosiaalipalvelujen johdon kanssa.

Yhteyshenkilö: Sointu Möller

Vuosittain järjestettävä kuraattorien työkokous kokoaa yhteen maakunnan oppilashuollon parissa työskentelevät ammattilaiset verkostoitumaan, kuulemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan kokemuksia.

Yhteyshenkilö: Sivi Talvensola

Työkokouksessa jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista sekä tuotetaan tietoa hankesuunnitelmien, rahoitushakemusten ja hyvinvointialueen valmistelevan toimielimen työskentelyn pohjaksi sekä ideoidaan erilaisia kokeiluja integraation toteutumiseksi uusissa sote-keskuksissa.

Yhteyshenkilö: Taru Paavolainen

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO

Hyvinvointi on osa onnellista arkea. Meillä Keski-Suomessa globaaleja hyvinvointihaasteita ratkoo asiantuntijaverkosto KEHO. Sata sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan huippuasiantuntijaa lähes 20 organisaatiosta edistää hyvinvointia tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden keinoin. Me teemme hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.

KEHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista järjestö- ja yritystoimintaa. KEHO:n toiminta tapahtuu kuuden työryhmän (tutkimus, innovaatio, koulutus, hanke, viestintä, ohjausryhmä) työskentelyn kautta.

Koske on osa KEHOa

Olemme yksi verkostoon sitoutuneista organistaatioista. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä. Monitieteisenä ja -toimijaisena verkostona KEHO voi toimia myös ilkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisualustana heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi. 

Tavoittelemme KEHO-verkostosta myös osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja glokaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Sointu Möller toimii KEHOn ohjausryhmän varapuheenjohtajana sekä SOTE-tiimin (hyvinvointialueeseen suuntaava yhteistyö) puheenjohtajana. Kosken väkeä osallistuu ja on mukana koordinoimassa KEHOn eri teemaryhmiä, erityisesti lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmässä.

Esimerkkejä KEHOn toiminnasta