Asiantuntijatyö

Vaikuttamistoimintamme

Vaikuttamistyö kuuluu kiinteästi osaksi perustoimintaamme. Sen painopisteitä ovat mm. lausunnot ja kannanotot ajankohtaisista lainsäädäntöuudistuksista, valtakunnalliset ja alueelliset poliittiset ohjelmat, Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia sekä hyvinvointi- ja YTA-alueiden tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan rakenteet. Meitä kuullaan asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja pyydetään sosiaalialaa koskevista lakiuudistuksista lausuntoja säännöllisesti.

Viimeisimmät kannanottomme

Lähes kymmenen vuotta Kansa-koulu-hankkeita – Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja sosiaalialan osaamiskeskukset ottivat kantaa kirjaamisvalmennuksen ja kirjaamisosaamisen tuen jatkamisen puolesta. Lue kannanotto

Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ottivat kantaa sosiaalihuollon selkeiden tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan

Hallitusohjelmaan on sisällytettävä tarve määritellä sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan (TKKI) kokonaisuus selkeästi ja mahdollistettava sen riittävä resursointi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat

Tutustu muihin kannanottoihimme tästä linkistä.

Viimeisimmät lausuntomme

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske lausui Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkoehdotuksesta. Lausunnossamme kiinnitämme huomiota toimintakulttuurin muutoksen sekä asennemuutoksen edellytyksiin ja monitoimijaisen yhteistyön vahvistamiseen. Sosiaalihuollon näkökulmasta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske lausui luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta (VN/31701/2023).

Sosiaalialan osaamiskeskukset lausuivat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölain soveltamiseksi.

Tutustu muihin lausuntoihimme tästä linkistä.

Verkostomme

Verkostotyö on olennainen osa toimintaamme ja olemme mukana lukuisissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Koordinoimme myös useita maakunnallisia työryhmiä ja työkokouksia. Syksyllä 2022 keräsimme palautetta koordinoimistamme työryhmistä ja työkokouksista. Tutustu palautekyselyn tuloksiin ja koontiin vuoden 2022 työryhmiemme toiminnasta (linkki koontiin, pdf)

Työryhmämme ja foorumimme

Laajapohjaiset työryhmät ja foorumit koostuvat käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen edustajista. Toiminnassa on mukana asiakaskehittäjiä ja alan ammattilaisia julkiselta sektorilta, järjestöistä kuin yksityisiä palveluntuottajiakin.

Työryhmissä käydään läpi ajankohtaisia asioita, tehdään katsauksia tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin sekä välitetään kokemustietoa hyvistä käytännöistä. Työryhmissä voidaan myös tunnistaa osaamisvajeita ja kehittämistarpeita sekä innovoida niihin ratkaisuehdotuksia.

 

Koordinoimiamme työryhmiä ja foorumeita

Rakenteellisen sosiaalityön teemoista kiinnostuneille toimijoille avoin ajankohtais- ja keskustelufoorumi.

Työryhmässä kootaan yhteistä näkymää maakunnan sosiaalialan koulutuksen nykytilasta eri oppilaitoksissa.

Foorumi on avoin kaikille lastensuojelun kentässä toimiville eri sektoreiden toimijoille ja lastensuojelun kehittämisestä kiinnostuneille. Foorumissa käsitellään lastensuojelutyöhön ja palveluiden kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valtakunnallisia uudistuksia mm. lainsäädäntöön liittyen.

Avoin yhteistyöverkosto kaikille Keski-Suomessa kohtaamispaikkoja ylläpitäville yhteisöille ja tahoille. Verkosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Lue lisää verkostosta KYTin sivuilta.

Alueellinen sosiaalihuollon asiantuntijuus

Keski-Suomen lisäksi olemme vahvasti mukana luomassa Itä-Suomen yhteistyöalueen rakenteita ja sisältöjä erityisesti TKKI-toimintaan.

Esimerkkejä

Olemme pysyvä asiantuntijajäsen Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden neuvottelukunnassa. Tutustu neuvottelukuntaan hyvinvointialueen sivuilla.

Olemme Itä-Suomen yliopiston monitieteisen yhteistyöverkoston Vaikuttavuuden talon ohjausryhmän jäsen. Lisätietoa Vaikuttavuuden talosta

Olemme sosiaalihuollon TKKI-toiminnan alatyöryhmän jäsen. Lisäksi vaikutimme Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hankkeen (OT) kautta työryhmään, joka käsittelee harvoin tarvittavaa, vaativaa sosiaali –ja terveydenhuoltoa.

  • Jäsenyys hyvinvointialueen hankkeiden ohjausryhmissä
  • Rakenteellinen sosiaalityö (RRP) / Keski-Suomen hyvinvointialue
  • Hankkeissamme on vahva yhteiskehittämisen toimintakulttuuri eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi  Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (KYS), Meijän Mieli (Koske) ja LuontoHyväKS (Koske).​​
  • Useita pyyntöjä verkostosta yhteistyökumppanuuteen eri hankkeissa

Laajapohjaiset työryhmämme ja foorumimme koostuvat käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen edustajista.

Asiantuntijuus valtakunnallisesti - osana osaamiskeskusverkostoa

Kymmenen sosiaalialan osaamiskeskusta muodostavat valtakunnallisen sosiaalihuollon asiantuntijaverkoston. Osaamiskeskusverkosto toteuttaa yhdessä niin pitkäjänteistä kehitystyötä kuin vastaa ketterästi sosiaalialaa koskeviin selvitystarpeisiin. Lisäksi teemme vaikuttamistyötä yhdessä.

Esimerkkejä osaamiskeskusverkoston toiminnasta

Valtakunnalliset Kansa-koulu-hankkeet ovat vahvistaneet sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vuodesta 2015 lähtien. Tutustu uusimpaan Kansa-koulu 5 -hankkeeseen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasson sivuilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi sosiaalialan osaamiskeskuksilta selvityksen sosiaalihuollon porrasteisuudesta. Selvitystyötä koordinoi Koske.

Heikkilä, Marja & Marjamäki, Pirjo 2024. Sosiaalihuollon porrasteisuus uusissa sote-rakenteissa. Nykytila ja ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2024:5.

Sosiaalihuollon asiantuntijajäsenyys sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuskeskuksen kehittämisessä. Lue lisää Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Jäsenyys valtioneuvoston asettamassa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnassa (2023–2026). Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Sosiaalihuollon suositukset -hankkeen (SoSu, 2023–2025) toteuttavat sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja FinCCHTA yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Lue lisää Verson sivuilta.

Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen kannanotto hallitusohjelmaan sosiaalihuollon TKKI-toiminnan vahvistamiseksi: Menestyvä Suomi on sosiaalisesti kestävä.

Sosiaaliasiamiestoimintamme

Sosiaaliasiamiestoiminta on siirtynyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2024 ja tehtävänimike on muuttunut samalla sosiaaliasiavastaavaksi. Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot löydät hyvinvointialueen sivuilta.