Asiantuntijatyö

Asiantuntijapalvelumme

Tuotamme asiantuntijapalveluja hyvinvointialueen asukkaille ja ammattilaisille:

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi.

Piirros lankapuhelimesta, jossa soittajalla on kysymyksiä.

Vaikuttamistoimintamme

Vaikuttamistyö kuuluu kiinteästi osaksi perustoimintaamme. Sen painopisteitä ovat mm. lausunnot ja kannanotot ajankohtaisista lainsäädäntöuudistuksista, valtakunnalliset ja alueelliset poliittiset ohjelmat, Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia sekä hyvinvointi- ja YTA-alueiden tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan rakenteet. Meitä kuullaan asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja pyydetään sosiaalialaa koskevista lakiuudistuksista lausuntoja säännöllisesti.

Viimeisimmät kannanottomme

Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ottivat kantaa sosiaalihuollon selkeiden tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan

Hallitusohjelmaan on sisällytettävä tarve määritellä sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan (TKKI) kokonaisuus selkeästi ja mahdollistettava sen riittävä resursointi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen tulevan hallituksen ohjelmaan, esittävät Huoltaja-säätiö, Sosnet ja Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteisessä kannanotossaan.

Tutustu muihin kannanottoihimme tästä linkistä.

Viimeisimmät lausuntomme

Sosiaalialan osaamiskeskukset lausuivat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölain soveltamiseksi.

Lausuimme täydentävästä hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä).

Sosiaalialan osaamiskeskukset lausuivat yhdessä valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta. Koske täydensi lausuntoa vielä omalla erillisellä lausunnollaan.

Tutustu muihin lausuntoihimme tästä linkistä.

Verkostomme

Verkostotyö on olennainen osa toimintaamme ja olemme mukana lukuisissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Koordinoimme myös useita maakunnallisia työryhmiä ja työkokouksia. Syksyllä 2022 keräsimme palautetta koordinoimistamme työryhmistä ja työkokouksista. Tutustu palautekyselyn tuloksiin ja koontiin vuoden 2022 työryhmiemme toiminnasta (linkki koontiin, pdf)

Työryhmät ja -kokoukset

Laajapohjaiset työryhmät koostuvat käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen edustajista. Toiminnassa on mukana asiakaskehittäjiä ja alan ammattilaisia julkiselta sektorilta, järjestöistä kuin yksityisiä palveluntuottajiakin.

Työryhmissä käydään läpi ajankohtaisia asioita, tehdään katsauksia tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin sekä välitetään kokemustietoa hyvistä käytännöistä. Työryhmissä voidaan myös tunnistaa osaamisvajeita ja kehittämistarpeita sekä innovoida niihin ratkaisuehdotuksia.

Lisäksi järjestämme sosiaalialan ammattilaisten työtä tukevia työkokouksia Keski-Suomessa useille ammattiryhmille. Työkokoukset mahdollistavat alan ajankohtaisen tiedon, maakunnallisen kuulumisten ja kokemusten vaihdon sekä hyvien käytäntöjen välittymisen. Työkokoukset ovat osallistujille maksuttomia.

Koordinoimiamme työryhmiä

(Työryhmät päivitetään kevään aikana)

Työryhmässä kootaan yhteistä näkymää maakunnan sosiaalialan koulutuksen nykytilasta eri oppilaitoksissa.

Yhteyshenkilö: Sointu Möller

Sote-ammattilaista, vammaisjärjestöistä, oppilaitoksista ja korkeakouluista sekä palveluntuottajista koostuva asiantuntijaverkosto kehittää maakunnan vammaispalveluja kohti uudistuvaa sote- ja vammaislainsäädäntöä. Avoin työryhmä tukee hyvinvointialueen muodostamista, valmistelee hankkeita, ottaa kantaa uudistuksiin ja toimii ajankohtaisen tiedon foorumina.

Yhteyshenkilö: Sivi Talvensola

Työryhmä on avoin kaikille lastensuojelun kentässä toimiville eri sektoreiden toimijoille ja lastensuojelun kehittämisestä kiinnostuneille. Ryhmässä käsitellään lastensuojelutyöhön ja palveluiden kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valtakunnallisia uudistuksia mm. lainsäädäntöön liittyen.

Yhteyshenkilö: Katja Salminen-Lahtinen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan, Kanta-asioiden sekä dokumentointiin ja kirjaamisosaamisen kehittämisen maakunnalliseen tukeen keskittynyt maakunnallinen foorumi kuntatoimijoille.

Yhteyshenkilö: Sivi Talvensola

Aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen työryhmä kokoaa maakunnan aikuisten parissa työskentelevät ammattilaiset keskustelemaan, pohtimaan ja kuulemaan kehittämis- ja tutkimustyöstä sekä muista ajankohtaisista aikuissosiaalityöhön liittyvistä asioista. 

Yhteyshenkilö: Taru Paavolainen

Avoin yhteistyöverkosto kaikille Keski-Suomessa kohtaamispaikkoja ylläpitäville yhteisöille ja tahoille. Lue lisää verkostosta KYTin sivuilta.

Yhteyshenkilö: Taru Paavolainen

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO

Hyvinvointi on osa onnellista arkea. Meillä Keski-Suomessa globaaleja hyvinvointihaasteita ratkoo asiantuntijaverkosto KEHO. Sata sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan huippuasiantuntijaa lähes 20 organisaatiosta edistää hyvinvointia tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden keinoin. Me teemme hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto, jonka päämääränä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.

KEHO hyödyntää Keski-Suomen ainutlaatuisia vahvuuksia, kuten hyvää yhteistyötä, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkimusta, koulutusta ja vahvaa osaamista, muita hyvinvointiin läheisesti liittyviä tieteenaloja sekä monipuolista järjestö- ja yritystoimintaa. KEHO:n toiminta tapahtuu kuuden työryhmän (tutkimus, innovaatio, koulutus, hanke, viestintä, ohjausryhmä) työskentelyn kautta.

Koske on osa KEHOa

Olemme yksi verkostoon sitoutuneista organistaatioista. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä. Monitieteisenä ja -toimijaisena verkostona KEHO voi toimia myös ilkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisualustana heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi. 

Tavoittelemme KEHO-verkostosta myös osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja glokaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Sointu Möller toimii KEHOn ohjausryhmän varapuheenjohtajana sekä SOTE-tiimin (hyvinvointialueeseen suuntaava yhteistyö) puheenjohtajana. Kosken väkeä osallistuu ja on mukana koordinoimassa KEHOn eri teemaryhmiä, erityisesti lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmässä.

Esimerkkejä KEHOn toiminnasta