Sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaaliasiamiehet: Asiakkaan asemassa kuntakohtaisia eroja

Neljän sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiesten vuonna 2013 toteuttama kysely kattoi 62 Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan kuntaa, yli miljoonan asukkaan alueen. Aiheina olivat toimeentulotuki, lastensuojelu, vammaispalvelun henkilökohtainen apu sekä omaishoidontuki. …

Lausunto Toimiva lastensuojelu -työryhmän loppuraportista sekä luonnoksesta lastensuojelun laatusuosituksiksi Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle                 STM071:00/2012

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus esittää lausuntonaan seuraavaa:

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kutsui koolle Keski-Suomen kuntien edustajia ja muita lastensuojelutoimijoita 16.9.2013 lausunnon laatimiseksi Sosiaali- ja terveysministeriölle.