Kosken lausunto Keski-Suomen strategiasta

Lausunnossaan Koske kiinnittää huomiota syrjäytyneisiin ja apua tarvitseviin asukkaisiin, ikääntymisen vaikutuksiin sekä alueelliseen hyvinvointitiedontuotantoon.

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN LIITOLLE 27.3.2014

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toteaa lausuntonaan Keski-Suomen strategiasta seuraavaa:

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toteaa, että hyvinvointinäkökulman ottaminen mukaan Keski-Suomen strategiaan sekä tavoitteena että keinona on oikeaan osunutta. Sen sijaan hyvinvointia kuvaavat mittarit ovat vaatimattomia ja mittaavat maakunnan asukkaiden hyvinvointia heikosti. Näkökulmaksi on otettu lähinnä terveiden ja pärjäävien näkökulma. Strategiassa on unohdettu syrjäytyneet ja apua tarvitsevat maakunnan asukkaat, vaikka juuri heidän hyvinvointinsa parantaminen tarvitsisi strategisia toimenpiteitä. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on suuri haaste, jonka olisi hyvä nousta keskeisemmin esille. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja peruspalveluiden turvaaminen tulisi nostaa tärkeämmälle sijalle.

Strategiassa mainitaan ikärakenteen muutos, mutta ikääntyvien määrän lisääntyminen on iso ja kaikkeen yhteiskunnan toimintaan vaikuttava ilmiö. Tätä tulisi huolellisemmin eritellä ja pohtia. Maakunnassa tulisi harkita erityisen yhteisen ikästrategian luomista. Tältä pohjalta voitaisiin paremmin tehdä mm. aluesuunnittelua.

Kaiken kaikkiaan sellaisen tietopohjan kerääminen ja seuraaminen olisi tärkeää, jolla kuvataan maakunnan ihmisten koettua hyvinvointia. Alueellisen hyvinvointitiedon tuottaminen olisi hyvä perusta maakunnalliselle strategiatyölle. Tällaisen tiedon tuottamiseen voisi yhteistyöhön kutsua yliopistoa, ammattikorkeakoulua, sosiaalialan osaamiskeskusta ja perusterveydenhuollon yksikköä.

 

Risto Kortelainen

Hallituksen puheenjohtaja

Marja Heikkilä

Johtaja