Sosiaalihuollon luottamushenkilöt varovaisia käyttämään valtaansa muutoksenhakuelimenä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 21 kunnan sosiaaliasiamiehille tuli vuonna 2013 selvitettäväksi 637 asiaa, 7 % edellisvuotta enemmän ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sosiaalipalveluihin tyytymättömiä oli edelleen 77 % ja tietoa tarvitsi 23 %.

Tavallisin palautteen kohde oli toimeentulotuki, josta kertyi 225 asiaa (204 vuonna 2012). Toimeentulotuessa kipukohtia ovat päätöksen sisältö ja hakemuksen käsittelyn hitaus. Lastensuojelusta yhteydenottoja tuli 138 (131), yleisimpiä aiheita olivat kohtelukokemukset ja itsemääräämisoikeusongelmat, etenkin sijaishuollon aikana. Myös vammaispalvelu työllisti päätöksillään ja palvelun toteutuksella jälleen enemmän, asioita tuli 77 (64). Ikääntyneiden palveluita koskevat yhteydenotot lisääntyvät vuosi vuodelta, nyt niitä tuli 48 (40). Kehitysvammahuollosta tuli 25 (21) asiaa ja paljon julkisuudessa olleista omaishoidontuen menettelyistä asiointeja kertyi ainoastaan 13 (15).

Yhteydenottojen lisäksi asiakkaan asemaa tarkasteltiin selvittämällä kunnan toimeentulotukiohjeistuksen ajantasaisuutta ja saatavuutta sekä välitystilien määrää ja kehitystä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen valvontakäytännöt näyttävät myös vaihtelevan.

Vaikka sosiaalihuollon viranomaisten päätöksiin oltiin paljolti tyytymättömiä, oikaisuvaatimusten määrä laski sadalla (696->596). Luottamuselin hyväksyi vaatimuksista 4 % kun parina aiempana vuonna osuus on ollut 4,6 % ja 7,4 %. Vaikka lautakuntakäsittely tuo yhä harvemmin tulosta, muutoksenhaku on tärkeää: viranomainen voi korjata virheellisiä päätöksiä itseoikaisuna, tyytymättömyys tulee päättäjien tietoon ja hallinto-oikeuteen voi valittaa vain luottamuselimen päätöksestä. Hylätyistä oikaisuvaatimuksista valitettiin hallinto-oikeuteen nyt aiempaa vähemmän, mutta hallinto-oikeuden hyväksymien valitusten osuus nousi ollen 39 % (33 % vuonna 2012).

Sosiaaliasiamiehen toimenpide-ehdotuksia:
§    Palvelujen järjestämiseen varataan tiedossa olevaa tarvetta vastaavat määrärahat.
§    Hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan lakien edellyttämällä tavalla, yhteisymmärryksessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen edustajiensa/läheistensä kanssa.
§    Viranhaltijat käyttävät päätöksen itseoikaisumahdollisuutta ja luottamuselin toimii tosiasiallisena paikallisena muutoksenhakuasteena.
§    Kunnan toimeentulotuen soveltamisohjeet laitetaan kunnan kotisivuille.
§    Välitystili on käytettävissä, jos se on asiakkaan edun mukainen palvelu.
§    Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköitä valvotaan suunnitelmallisesti ja riittävästi.

Lisätietoa: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 (pdf, 1,77 Mt)

Eija Hiekka                     Tanja Hänninen
sosiaaliasiamies            sosiaaliasiamies
puh. 044 265 1080         puh. 044 265 1064