Raportti kokoaa yhteen LUMO-hankkeen toimintaa Keski-Suomessa

Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti LUMO -hanke tuli päätökseensä vuodenvaihteessa. Lastensuojelun kehittäjä Reetta Salmi tekee raportissaan yhteenvetoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista Keski-Suomen alueella.

LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti (2020–2022) oli Itä- ja Keski-Suomen alueen lastensuojelun kehittämishanke, joka kuului osaksi sosiaali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja sen hallinnoijana toimi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO. Hanke jakautui kahteen työpakettiin: 1) monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen sekä 2) systeemisen toimintamallin kehittäminen. Työpaketteihin sisältyi myös tavoite lastensuojelun asiakkaiden osallisuuden parantamisesta.

Monialaisen yhteistyön vahvistamista Keski-Suomessa

Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittämisen työpakettiin kuuluivat toimenpiteet lapsen monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämisestä, lastensuojelun asiakkaana olevien lasten monialaisen tuen saatavuuden parantamisesta, yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa, monialaisen konsultaation kehittämisestä, yhteistyömallien ja rakenteiden luomisesta sekä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden parantamisesta monialaisessa lastensuojelutyössä.

Keski-Suomen kuntia oli mukana monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämisessä, ja hankkeen järjestämien verkkopajojen pohjalta luotiin toimintakortit monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin työn tueksi. Jyväskylän lastensuojelun ja nuorisovastaanoton yhteistyön rakenteesta tuotettiin mallinnus, ja kokemusasiantuntijoiden kanssa luotiin rakenne-ehdotus hyvinvointialueelle lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnasta. Mallinnukset ja rakenne-ehdotus ovat nähtävillä Innokylässä. Yhteistyötä kehittämisessä tehtiin mm. erityissairaanhoidon yksiköiden, kuten Lastenpsykiatrian intensiivisen hoidon perheyksikön (LIPSY), ja hankkeiden, kuten Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hankkeen, kanssa.

Tietoisuuden lisäämistä systeemisestä työotteesta

Systeemisen toimintamallin työpakettiin kuului systeemisen toimintamallin koulutusten jatkaminen Keski-Suomessa sekä niiden laajentaminen muille sosiaalihuollon toimijoille ja yhteistyöpinnoille, kuntien välisen yhteistyön ja osaamisen koordinointi, yhteistyö Pesäpuun ja Suomen Kasper ry:n kanssa, perheterapeuttien saatavuuden ratkaisujen etsiminen sekä systeemisen toimintamallin arviointi ja kehittäminen oppilaitosten kanssa.

Systeemisen toimintamallin koulutuksilla tavoitettiin Keski-Suomessa uusia kuntia, ja tietoisuutta lastensuojelusta sekä systeemisestä työotteesta lisättiin infotilaisuuksilla. Tukea systeemisen tiimin työntekijöille tarjottiin vertaistuen, täydennyskoulutuksen ja hankkeessa tuotetun opetusmateriaalin avulla, joiden linkit on koottu listaan raportin loppuun. Keski-Suomessa perheterapeuttien saatavuuden haasteisiin etsittiin ratkaisuja toteuttamalla heille räätälöity koulutus systeemisestä työotteesta.

Tutustu raporttiin

Salmi, Reetta 2023. LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti vuosina 2020–2022 Keski-Suomessa. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 54.

LUMO-hankkeen materiaaleja löydät Innokylästä sekä sosiaalialan osaamiskeskusten Kosken ja ISOn sivuilta.