Lastensuojelu ja iäkkäiden palvelut palautteen kärjessä sosiaaliasiamiehen selvityksessä

Sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan sosiaaliasiamiehelle tulleita yhteydenottoja ja kunnille tehdyn kyselyn vastauksia. Vuonna 2020 sosiaaliasiamiehelle tuli eniten palautetta lastensuojeluun ja ikääntyneiden palveluihin liittyen.

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2020 sopimuskunnista selvitettäväksi 401 asiaa (429 vuonna 2019). Tiedusteluasiat lisääntyivät ja tyytymättömyys väheni. Yleisimmin palaute liittyi nytkin lastensuojeluun, josta tuli 122 (119) asiaa. Iäkkäiden palveluja käsiteltiin 89 (73) kertaa ja lisäys on tuntuva. Kolmanneksi eniten selvitettävää tuli vammaispalveluista, 61 (73). Toimeentulotukiasioita tuli kunnista 32 (44) ja Kelasta 12 (29). Perheoikeudellisista syistä asiointi väheni 23 (30) kertaan. Päihdehuollon yhteydenotot lisääntyivät, niitä tuli 11 (5). Pula sosiaalialan ammattilaisista pahenee ja vaarantaa lakisääteiset palvelut. Moni asiakaspalaute koski henkilöstön vaihtuvuutta.

Kuntakyselyn aiheina oli tällä kertaa sosiaalihuollon asiakasturvallisuussuunnitelmat, tehostetun palveluasumisen asiakkaiden omatyöntekijätilanne ja kuntien palvelusetelikäytännöt. Vastauksista selvisi, että kuntien sosiaalihuollon asiakasturvallisuussuunnitelmissa on kehitettävää, se puuttuu noin joka toisesta kunnasta. Tehostetun palveluasumisen asiakkaille oli useimmissa kunnissa nimetty sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä. Palveluseteliä käytetään yleisesti sosiaalipalvelujen järjestämiseen, etenkin iäkkäille, vammaisille henkilöille tai lapsiperheille. Palvelusetelin arvo on tavallisimmin tulosidonnainen.

Muistutuksia käsiteltiin 70 (75 vuonna 2019). Aluehallintovirasto sai 54 kantelua ja se siirsi niistä 25 kuntiin muistutuskäsittelyyn. Viranhaltijoiden päätöksiin tehtiin 258 (253) oikaisuvaatimusta. Muutoksenhaku oli edellisvuotta tuloksellisempaa: lautakunnat hyväksyivät vaatimuksista 25 (17). Lautakuntien päätöksistä lähti hallinto-oikeuteen 63 (69) valitusta ja niitä hyväksyttiin 16 (12).

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on tuottanut sosiaaliasiamiestoimintaa alueen kunnille julkiseen ja yksityiseen sosiaalihuoltoon vuodesta 2004 alkaen.

Toimenpidesuositukset

  1. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuussuunnitelmia kehitetään maakunnallisella yhteistyöllä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen viitoittamaan suuntaan.
  2. Vahvistetaan iäkkäiden ihmisten sosiaalista tukea, lisätään gerontologista sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Neuvotaan iäkkäitä kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaita ja heidän läheisiään laatimaan edunvalvontavaltuutus ajoissa ja varmistamaan sujuva asiointi.
  3. Hakemuslomakkeita ja palvelujen ja tukitoimien myöntämiskriteerejä valmistellaan yhteistyössä yli kunta- ja hallintokuntarajojen. Asiakasrekisteritietojen tarkastus- ja korjauspyyntölomakkeet laitetaan helposti saataville.
  4. Sosiaalihuollon palvelujen saatavuus turvataan riittävällä henkilöstöllä ja kohentamalla henkilöstön asemaa ja työskentelyedellytyksiä.
  5. Varhaiskasvatus tiedottaa palveluntuottajia ja palvelunkäyttäjiä muistutusmenettelystä ja sosiaaliasiamiestoiminnasta.

Tutustu selvitykseen

Hiekka, Eija, Paavolainen, Taru & Talvensola, Sivi:
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (pdf, 3,3 Mt) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 52/2021, 105 sivua

Infograafi vuoden 2020 selvityksestä

Vastaa kyselyyn sosiaaliasiamiehen selvityksestä 31.5. mennessä! Vastauksia käytetään selvityksen kehittämisen pohjana, jotta tieto asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä olisi helposti ja selkeästi saatavilla. Kyselyyn pääset tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/7BADD90F048D43B7

Lisätietoja

Eija Hiekka
sosiaaliasiamies    
puh. 044 265 1080
eija.hiekka@koske.fi