Perheterapeuttiset työtavat kuuluisivat jokaisen lasten kanssa työskentelevän työkalupakkiin

Lasten kanssa työskentelevä ammattilainen kohtaa työssään yhä useammin emotionaalisesti traumatisoituneita lapsia. Emotionaalisesti traumatisoitunut lapsi tarvitsee moniammatillista tukea ja hoitoa. Raporttisarjassamme julkaistun Katja Salminen-Lahtisen perheterapeuttisen työotteen koulutuksen päättötyössä tuodaan esiin, että traumatisoitumisen ennaltaehkäisyä sekä toipumista tukevaa toimintaa voi ja tulee tapahtua kaikilla systeemin tasoilla, ei vain terapiassa. Lasten kanssa työskentelevien tulee olla traumatietoisia, jotta he voivat tukea niin traumatisoitunutta lasta kuin vanhempaakin. Traumainformoidussa osaamisessa olennaista on trauman tunnistaminen sekä toivotietoisen työotteen omaksuminen.

Salminen-Lahtinen kertoo, että on tärkeää tehdä lapsen ympärillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa monialaista yhteistyötä. Tämän pitää sisältää selkeät säännöt ja sopimukset. Myös supportiivinen ilmapiiri, jossa on vahva tunnetoimijuus, mainitaan merkittäväksi tekijäksi. Lisäksi työntekijät tarvitset vertaistukea, työnohjausta ja johdon tukea traumalasten kanssa työskennellessäsi. Raportissa painotetaan, että ”vaikka et olisi terapeutti, voit muodostaa terapeuttisen suhteen lapseen”. Terapeuttisessa suhteessa ratkaisevaa on lapsen saama kokemus huolehdituksi tulemisesta ja turvasta sekä auttajan aktiivisuus. Lapsen toipuminen on prosessi, jossa auttajan tehtävänä on tarjota lapselle ymmärrystä, luottamusta, turvaa ja arvostusta. Näiden lisäksi lasta tulee ohjata kohti muutosta. Keskeiseksi mainitaan vahva sitoutuneisuus, lämpö, tasavertaisuus ja vastavuoroisuus.

Raportissa kerrotaan, että systeeminen työote ja traumainformoitu lähestymistapa ovat sosiaalityössä yhdistettävissä. Vaikka systeeminen lastensuojelu ei ole terapiaa, voidaan siinä soveltaa monia systeemisen perheterapian piirissä kehittyneitä ideoita. Systeemisen lähestymistavan ihmiskuva sopii yhteen traumaorientoituneiden lähestymistapojen kanssa.

Raportissa on nostettu esille ne perheterapeuttisen työotteen muodostavan työtavan osatekijät, jotka Salminen-Lahtinen on yli 25 vuoden työuraansa todennut omassa työssään toimivimmiksi ja merkittävimmiksi: reflektiivinen, systeeminen ja traumainformoitu työote. Nämä perheterapeuttiset työtavat kuuluisivat jokaisen lasten kanssa työskentelevän työkalupakkiin. Terapeuttisten menetelmien ammattitaitoinen käyttäminen vaatii koulutuspohjan lisäksi oman persoonan käyttöönottoa sekä oman ehyen elämäntarinan tuntemista tai sen rakentamista.

Raportti on perheterapeuttisen työotteen koulutuksen päättötyö, jonka kirjoittajana toimi Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä/OT-koordinaattori Katja Salminen-Lahtinen.

Lue raportti tästä: Salminen-Lahtinen, Katja: ”Ollakseen terapeuttinen, ei tarvitse olla terapeutti” Emotionaalisesti traumatisoituneen lapsen terapeuttinen kohtaaminen. (pdf).