Konsultaatioapua haastaviin eroihin Keski-Suomessa

Eroperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille on tarjolla uusi tukimuoto, kun moniammatillinen Haastavat erot -konsultaatioryhmä aloitti toimintansa Keski-Suomen alueella lokakuussa. 

Ammattilainen voi pyytää moniammatilliselta ryhmältä konsultaatiota erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on kärjistynyt. Näihin saattaa usein liittyä monia eri viranomaistahoja sekä väkivallan erilaisia muotoja. ”Eri tahoilta on jo pitkään tullut toiveita siitä, että haastaviin eroihin saataisiin uudenlaisia tukimuotoja ammattilaisten tueksi”, kertoo konsultaatioryhmän sihteerinä toimiva Keski-Suomessa vaativimman tason palveluita kehittävä OT-koordinaattori Johanna Liukkonen. Yksittäisiin eroihin liittyvien konsultaatiopyyntöjen lisäksi ryhmään voi tuoda myös yleisellä tasolla pohdituttavia haastaviin eroihin liittyviä teemoja ja kysymyksiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eron jälkeinen vieraannuttaminen tai vaino. Konsultaatioryhmän toimintamalli on kehitetty Turvassa-hankkeessa (2019–2022) ja Keski-Suomen Haastavat erot -konsultaatioryhmässä hyödynnetään myös hankkeen aikana luotua esitietolomaketta.

Lapsen näkökulman tärkeys

On olemassa jo paljon tutkittua tietoa siitä, millaista vahinkoa pitkittynyt stressi aiheuttaa lapsen terveydelle, kasvulle ja kehitykselle. ”Pitkittynyt ja konfliktoitunut erotilanne, johon saattaa liittyä myös väkivaltaa tai sen uhkaa, on aina vakava riski lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille”, miettii Barnahus-hankkeen työntekijä Sari Pöyhönen. Barnahus-hankkeessa kehitetään mm. väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Vanhempien eron jälkeisten kiistojen ja syytösten vuoksi lapsella on riski altistua toistuville tutkimuksille ja oikeusprosesseille. Vakavien huolien äärellä onkin aina erityisen tärkeää pysähtyä tarkastelemaan tilannetta erityisesti lapsen silmin. Millaisia mahdollisia haasteita konfliktoitunut erotilanne tuo lapsen arkeen? Millainen mahdollisuus lapsella on elää lapsuuttaan, saada kasvaa ja kehittyä turvassa?

Haasteellisissa erotilanteissa vanhemmuuden valmiudet suojella ja hoivata lasta, tukea lapsen yksilöllistä kehitystä, turvata lapsella läheiset ja tärkeät ihmissuhteet sekä tehdä yhteistyötä lapsen asioissa ovat usein vaarassa jäädä aikuisten välisten ristiriitojen alle pimentoon. Yleisellä tasolla tarkastellen on siis toisaalta kyse vanhemman valmiuksista ja velvollisuuksista, toisaalta lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen. Vanhempien saama apu erotilanteessa auttaa myös lasta. Joissakin tilanteissa lapsen auttaminen tapahtuu sitä kautta, että vanhemman läsnäoloa lapsen elämässä tarvittaessa rajoitetaan. Toisaalta lapsella on oikeus tavata vanhempaansa turvallisesti.

Moniammatillista näkökulmaa haastaviin tilanteisiin

Moniammatilliseen ryhmään kuuluu tällä hetkellä toimijoita perheoikeudellisista palveluista, perheneuvolasta, varhaisen tuen palveluista/perhesosiaalityöstä, lastensuojelun avohuollosta ja Keski-Suomen ensi- ja turvakodista. Tarvittaessa ryhmää voidaan täydentää muillakin toimijoilla. Konsultaatioryhmä kokoontuu joka kuukauden toisena torstaina ja tapaamista varten täytetään ja toimitetaan esitietolomake ryhmän sihteerille viimeistään viikkoa ennen ryhmän kokoontumista. Esitietolomakkeessa kartoitetaan konfliktia ylläpitäviä tekijöitä sekä eri osapuolten huolia. Mitä haastavampi tilanne on, sitä enemmän tarvitaan monialaista yhteistyötä sekä yhteistä vuoropuhelua lapsen ja vanhempien tueksi. ”Toivomme, että Haastavat erot -konsultaatioryhmä löytää paikkansa Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelurakenteissa eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tukena”, toteaa Liukkonen konsultaatioryhmän puolesta.

Haastavat erot -konsultaatioryhmän kokousajankohdat ja esitietolomakkeen löydät Kosken sivuilta tästä linkistä.