Palveluiden tulisi vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin – sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 on julkaistu

Lastensuojelu sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden palvelut olivat yleisimmin sosiaaliasiamiehelle tulevan palvelupalautteen aiheena. ”Moni perhe päätyy lastensuojelun asiakkuuteen lasten erityistarpeiden eikä vanhemmuuden vuoksi”, kertoo sosiaaliasiamies Eija Hiekka asiakkaiden tilanteista. ”Reitti palveluiden piiriin voi olla mutkikas ja kulkea lasten neurologian ja psykiatrian kautta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, vammaispalveluihin ja lopulta lastensuojeluun.”

Tyytymättömyys palvelun toteuttamiseen ja sosiaalityöhön lisääntyivät vuodesta 2020. Mitä monimutkaisempi palvelujärjestelmä ja mitä vähemmän asiakkaalla on omaa toimintakykyä, sitä enemmän sosiaalityötä tarvitaan ja sitä enemmän siltä odotetaan. ”Asiakkaat saivat palvelua, mutta toisin kuin he olisivat odottaneet”, huomauttaa Hiekka. ”Kun palveluiden myöntäminen perustuu moneen lakiin, niiden saaminen ajoissa voi olla onnenkauppaa.”

Voidakseen edetä palveluviidakossa asiakas tarvitsee tietoa. Hänen tai hänen läheisensä on perehdyttävä lähes koko sosiaalihuollon palveluvalikoimaan lakeineen ja etuuksineen. Monesti lisätietoa tarvitaan myös terveydenhuollon, sivistystoimen tai Kelan osalta. Palvelupalautteissa korostuukin sosiaalihuollon palveluja koordinoivan ja niistä päättävän sosiaalityön rooli ja merkitys.

Sosiaaliasiamies esittää toimenpidesuosituksia palvelujen kehittämiseksi. ”Maakunnan sosiaalipalveluja yhtenäistettäessä on ensisijaisesti huomioitava asiakkaiden etu”, korostaa Hiekka. ”Palvelun laatua varmistaa huolellinen kysyntätarkastelu: mihin tarpeeseen ja millaista apua ja tukea asiakkaat itse kokevat tarvitsevansa?” Hyvinvointialuetta valmisteltaessa on tärkeää hyödyntää tehokkaasti sitä tietoa, jota on saatavilla asiakkaiden tekemissä muistutuksissa, kanteluissa ja heidän antamissaan palautteissa. Ne antavat eväitä tiedolla johtamiseen. Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamisen kautta lisäämme tukitoimien ja palveluiden vaikuttavuutta sekä mahdollistamme ammattitaidon ja palvelujen kehittämisen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä sekä tehdä siitä vuosittain selvitys kunnanhallituksille. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut kaikkiin Keski-Suomen kuntiin sekä Pirkanmaan Kuhmoisiin. Selvitys luo katsauksen sosiaaliasiamiehelle tulevan palautteen kautta maakunnan palvelujärjestelmän kipupisteisiin sekä tarjoaa toimenpidesuosituksia palvelujen kehittämiseksi ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutustu selvitykseen tästä linkistä (pdf).

Selvityksen keskeisiä huomioita infograafissa (pdf).

Lisätietoja:
Eija Hiekka, sosiaaliasiamies
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
puh. 044 265 1080
eija.hiekka@koske.fi