Palvelun toteuttaminen ja lastensuojelu hiersivät eniten Keski-Suomen sosiaalipalveluissa

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamies kokosi palautetta maakunnan 23 kunnan sosiaalihuollosta ja sai vuonna 2018 selvitettäväksi 428 asiaa (443 vuonna 2017). Yleisimmin palaute kohdistui lastensuojeluun. Kelan ja kunnan toimeentulotukiasiat vähenivät, vanhus- ja vammaispalvelujen palaute pysyi ennallaan. Yhteydenotoista neljännes oli tiedustelua ja valtaosa tyytymättömyyttä, etenkin palvelun toteuttamiseen.

Kuntakyselyssä selvitettiin toimeentulotukiuudistuksen seurauksia täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen sekä välitystileihin. Harkinnallinen tuki on Keski-Suomen kunnissa aktiivisessa käytössä ja varsinkin ehkäisevän tuen käyttö on yleistynyt. Keski-Suomessa oli 360 välitystiliä vuodenvaihteessa ja vaikka niitä on paikoin lisätty, yhteismäärä on laskenut viidessä vuodessa.

Sosiaalihuoltolain toteutumista seurattiin kysymällä kunnista asiakkaan osallisuuden edistämisen keinoja, omavalvontasuunnitelmien julkisuutta sekä erityisen tuen tarpeen ja sosiaalisten ongelmien seurantaa. Asiakkaiden osallisuutta edistetään yksilötasolla, mutta yhteisön ja rakenteiden strategisemmat tasot jäävät vähemmälle. Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmat eivät ole kaikissa yksiköissä nähtävillä ja vain neljässä kunnassa ne olivat kotisivuilla. Keski-Suomen kunnat seuraavat ja välittävät tietoa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden sosiaalisista ongelmista, joskin sosiaalinen raportointi vaihtelee kunnittain.

Toimenpidesuositukset:

  1. Sosiaalihuoltolain soveltamista tehostetaan:
  • Kunnissa ja maakunnassa kehitetään yhteisiä tapoja seurata ja edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia.
  • Vahvistetaan edelleen asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.
  • Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmat nähtäville toimipaikkoihin ja kunnan kotisivuille. Kotisivujen ajantasaistamista jatketaan siten, että palvelutiedot, hakemuslomakkeet sekä lakien mukaiset ilmoitus- ja muistutuslomakkeet ovat helposti saatavilla.
  • Kehitetään taloussosiaalityötä, valmistellaan sosiaalinen luototus koko Keski-Suomeen.

2. Palvelujen hankintamenettelyssä painotetaan palvelun laatua, riittävyyttä ja asiakasosallisuutta. Varmistetaan riittävä valvonta.

3. Sosiaalihuolto edistää aktiivisesti Sote-integraatiota. Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat yhdessä enemmän ja pystyvät vastaamaan vaikuttavammin palvelutarpeisiin.

Raportti kokonaisuudessaan luettavissa täällä: http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2019/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2018.pdf

Annan mielelläni lisätietoja, ystävällisin yhteistyöterveisin

Eija Hiekka
sosiaaliasiamies (lomalla 8.-12.4.2019)
puh. 044 265 1080
eija.hiekka@koske.fi