Romaniasioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa esitetään Keski-Suomeen

Romaniasioiden kansallisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavan koordinaatioyksikön perustamista esitetään Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) yhteyteen. Yksikön tehtävänä on romaniväestön sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja romanien sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Koordinaatioyksiköstä käytetään lyhennettä ROMKE. 

VTT Päivi Gyntherin tekemässä ”Romaniasioiden tutkimus- ja kehittämistoiminta sote-uudistuksessa” -selvityksessä on selkiytetty romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) vastuutahot ja tavoitteena on vakiinnuttaa kyseinen toiminta sosiaali- ja terveysalan kansallista kehittämistä koskevan sääntelyn piiriin. Valtakunnallisella sosiaalialan osaamiskeskusverkostolla on vuodesta 2002 ollut lakisääteinen tehtävä edistää sosiaalialan perus- ja erityisosaamista ja turvata sosiaalialan alueellista yhteistyötä edellyttävien erityisosaamista vaativien palvelujen ja asiantuntijapalvelujen saatavuus. Tähän asti erityisvaltionosuutta on suunnattu ruotsin- ja saamenkielisten sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Selvityksessä esitetään romaneille kansallisena vähemmistönä mahdollisuus tulla osallisiksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kehittämistoimintaan.

Selvitys kytkeytyy kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistukseen. Selvityksessä tarkastellaan myös romaniasioiden hallinnon tilannetta ja uudistamista sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Raportti keskittyy sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin, koska toimeksianto saatiin sosiaali- ja terveysministeriöstä. Toisaalta keskittyminen sote-asioihin on aiheellista erityisesti moniperusteisesti haavoittuvassa asemassa olevien romaniasiakkaiden hyvän hoidon, huolenpidon ja osallisuuden turvaamiseksi. Raportti pohjautuu laajaan hyvinvointinäkemykseen, koska sen ehdotukset kytkeytyvät Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO:n ideologiaan. Ihmislähtöisessä hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä sairauksien hoidon rinnalle tuodaan vahvasti kokonaisvaltainen, hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen.

ROMKE-raporttia tehtäessä kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä sähköisellä kyselyllä ja sitä täydentävällä asiantuntijahaastattelulla. Lisäksi pyydettiin kirjalliset kannanotot kolmelta vaihtoehtoiselta sijoituspaikalta (THL, DIAK, Koske). Selvitykseen koottiin myös katsaus alan opinnäytetöihin, tutkimusraportteihin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimusten seurantaelinten suosituksiin.

Raportti sisältää 26 toimenpide-ehdotusta, joista 10 keskeisintä on koottu yhteenvetoon. Ne liittyvät ROMKE:n konkreettisiin perustamistoimenpiteisiin, tehtäviin, tutkimuseettisiin periaatteisiin sekä viestintään ja selkeään kieleen.

Yhteenveto toimenpide-ehdotuksineen sekä raportti Päivi Gynther ”Romaniasioiden tutkimus- ja kehittämistoiminta sote-uudistuksessa” tästä linkistä.

Lisätietoja:
johtaja Marja Heikkilä puh. 0400-546613, sp. marja.heikkila@koske.fi