Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017: kunnat informoivat sosiaalipalveluista eri tavoin

Asiakkaiden aseman näkökulmasta epätasa-arvoa lisää se, että kuntien kotisivujen tiedot sosiaalihuollon palveluista ovat laajuudeltaan ja laadultaan erilaisia. Ongelmaa kärjistää hakemuslomakkeiden huono saatavuus –  joissakin kunnissa lomakkeet löytyvät kunnan sivuilta ja asiat saa huomattavasti helpommin vireille kuin eräissä muissa kunnissa.

Sosiaaliasiamiehellä on huoli sosiaalityöntekijäpulasta ja sen heijastumisesta asiakkaiden asemaan. Työntekijöiden vaihtuminen ja sijaisjärjestelyt heikentävät sosiaalityön laatua ja vaikuttavuutta. Keskisuomalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sosiaalityön saatavuudessa.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehille tuli vuonna 2017 maakunnasta selvitettäväksi 433 asiaa (549 vuonna 2016). Yhteydenottomäärä on laskenut hitaasti ja perustoimeentulotuen siirto Kelalle vauhditti kehitystä. Yhteydenotot lisääntyivät perheasioissa ja muissa kuin sosiaalihuollon asioissa.

Vuosien 2010–2017 yhteydenottosyiden kehityksen tarkastelu osoitti, että lastensuojelusta tuli eniten palautetta epäasiallisesta kohtelusta ja palvelun toteuttamisesta. Toimeentulotukeen kohdistui eniten tyytymättömyyttä ja siitä myös tiedusteltiin eniten.

Kuntakyselyssä selvitettiin kehitysvammahuollon laitospalvelujen käyttöä vuosina 2015–2017. Jotta laitosasumisesta voitaisiin luopua valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti, maakunnassa on tarve kehitysvammaisten henkilöiden vaativien kuntoutus- ja asumispalvelujen kohentamiseen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET

1. Kuntien kotisivuille päivitetään riittävät tiedot sosiaalihuollon palveluista ja saataville laitetaan palvelujen hakemuslomakkeet sekä lakien mukaiset ilmoitus- ja muistutuslomakkeet. – Voisivatko kunnat ja maakuntavalmistelu ripeällä yhteistyöllä edistää näin kansalaisten yhdenvertaisuutta?

2. Vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihinsa. Yhdessä laadittavat palvelusuunnitelmat ovat oivallisia välineitä tavoitteiden saavuttamiseen.

3. Kehitysvammahuollon paikallista osaamista vahvistetaan ja turvataan korkeatasoiset lähipalvelut.

4. Kunnissa varmistetaan riittävät monipuoliset sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit. Maakunnalliseen palveluun edetään virat ja toimet täytettyinä.

5. Harkinnanvaraista toimeentulotukea käytetään sosiaalityön välineenä, sitä myönnetään kansalaisille tarpeiden mukaisesti ja itsenäisen selviytymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lue lisääSosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille toimintavuodelta 2017 (pdf, 3,44 Mt)

Sosiaalimiehen vuoden 2017 selvitystä on päivitetty 10.4. ja 13.4.:

  • Multian  sosiaalityöntekijätilannetta koskevaa kohtaa (s. 69) on muutettu kunnasta saadun tiedon perusteella. Koska Multian kunnan perusturvajohtaja on sosiaalityöntekijä, selvityksestä poistettiin väite, jonka mukaan Multian kunnassa ei ole lainkaan sosiaalityöntekijää.
  • Lisäksi Joutsa täydensi kuntakyselyvastaustaan siten, että määräaikaisessa laitoskuntoutuksessa oli vuonna 2017 yhden sijasta kaksi kehitysvammaista henkilöä ja vuosina 2015-2017 pitkäaikaisesti laitoksessa asunut henkilö oli alle 18-vuotias.
  • Raportista on poistettu pienten kuntien kohdalta kehitysvammaisten asumispalveluja koskevat kustannustiedot.

Lisätiedot

Eija Hiekka
Sosiaaliasiamies
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Puh. 044 265 1080
Sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi