Koske sai hankerahoituksen valtakunnalliseen romaniasioiden kehittämistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa pilotoidaan romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskus ROMKE:n toimintaa. Tavoitteena on, että Keski-Suomeen perustettava keskus toimisi kansallisena romanien osallisuutta ja hyvinvointia tukevana toimintamallien kehittäjänä ja levittäjänä uudistuneissa sote- ja maakuntarakenteissa. Romanit eivät tule Suomessa esille kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä, koska heitä koskeva tieto ja osaaminen on pirstaloitunut pieniksi paloiksi eri tahoille. Suomessa ei myöskään tällä hetkellä ole tahoa, joka voisi tehokkaasti hyödyntää eri rahoitusinstrumentteja romanien osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Hanke toteuttaa nykytilaa koskevan selvitystyön, jonka pohjalta osaamiskeskus voi käynnistää toimintansa. Selvitystyössä keskitytään verkostoitumaan ja luomaan toiminnan rakenteita uudistuvassa sote- ja maakuntarakenteessa. Selvityksen kohteena ovat erityisesti romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön sisältö, roolit ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa: uudet sote-toimijat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, oppilaitokset, yliopistot, uudistuvat alueelliset romaniasian neuvottelukeskukset sekä muut romanitoimijat. Toisena tavoitteena on selvittää, millä rakenteella tuetaan romaneja koskevan hanketoiminnan hakuprosessia, hankehallinnon osaamista sekä tulosten hyödynnettävyyttä. Kolmantena teemana suunnitellaan romaniasioiden osaamiskeskuksen roolia ja tehtäviä valtakunnallisena toimijana tutkimus- ja kehittämistyön ja koulutuksen sekä eri rahoituskanavien hyödyntämisen asiantuntijana.

Romaniasiain erityistehtävän suunnittelua on ollut perusteltua jatkaa Keski-Suomessa, koska Jyväskylän kaupunki on ollut edelläkävijä romanityön kehittämisessä. Jyväskylässä on vuosia tehty tuloksellista työtä romanien hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi paikallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Romaniasian osaamiskeskushankkeen taustalla on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen vuonna 2014 laatima esiselvitys romaniasioita koskevan erityistehtävän sisällöistä ja tarpeista. Selvityksen viitekehyksenä toimi Suomen ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman ja sen seurantaraportin toimenpide, jossa tuli selvittää, minkä sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnaksi romaniväestön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niitä koskevan tiedotuksen ja koulutuksen kehittäminen voidaan antaa. Suunnitelman toimeenpanoa on jatkettu osana Jyväskylän kaupungin hallinnoimaa RAINER-hanketta. Tammikuussa 2017 Koske laati selvityksen romanilasten, -nuorten ja -perheiden palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) kärkihankkeen käyttöön.

Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske elo-joulukuussa 2017. Hankekumppaneina toimivat valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukeskus RONK, Jyväskylän kaupunki, Aluehallintovirastot, Keski-Suomen ELY-keskus, romanijärjestöt, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut, THL ja Euroopan perusoikeusvirasto FRA. Hankkeeseen on osoitettu 50 000 euron rahoitus sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanke on osa sote- ja maakuntauudistusta. Se kytkeytyy lapsi- ja perhepalvelujen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeisiin.

Lisätietoja

Marja Heikkilä
johtaja
0400 546 613