RAY ehdottaa avustusta ”YHDESSÄ EI OLLA YKSIN” Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhankkeelle

Raha-automaattiyhdistys RAY on tänään ehdottanut keskisuomalaisten kokeman yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseen tähtäävälle verkostohankkeelle täysimääräistä avustusta Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoituksesta. Varsinaisen rahoituspäätöksen tekee Sosiaali- ja terveysministeriö tammi-helmikuun vaihteessa. 

Yksinäisyyttä ja turvattomuutta vähennetään parantamalla asukkaiden osallistumismahdollisuuksia sekä järjestöjen ja kuntien tavoitteellista yhteistyötä. Kunta- ja asuinaluekohtaiset toimenpiteet toteutetaan 13 keskisuomalaisen kunnan alueella.

Hanketta on suunniteltu sekä valtakunnallisesti ajankohtaisesta tarpeesta että erityisesti Keski-Suomessa havaittujen alueellisten tarpeiden pohjalta. Useiden tutkimusten mukaan jatkuvasti tai melko usein yksinäisyyttä kokee noin viitisen prosenttia koko väestöstä. Yksinäisyyden on useissa tutkimuksissa todettu kietoutuvan yhä vahvemmin sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Jos yksinäisyyttä halutaan vähentää, on kohdistettava huomio erityisesti ikäihmisiin ja eri tavoin huono-osaisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin. Yksinäisyys on eräs merkittävä turvattomuuden kokemuksen aiheuttaja. Oman asuinalueensa turvalliseksi kokee noin 85 % keskisuomalaisista yli 20-vuotiaista. Yksinäisyys ja turvattomuus vaikuttavat heikentävästi yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

Hyvinvointiyhteistyöllä hankkeessa tarkoitetaan järjestöjen, kuntien, muiden yhteisöjen sekä asukkaiden itsensä yhteistyötä, jolla tavoitellaan alueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitämistä. Asukkaiden hyvinvointia voi osaltaan tukea ja edistää jo osallistuminen ja yhdessä tekeminen sinänsä.

Hankkeessa halutaan tavoittaa itsensä yksinäisiksi ja/tai turvattomiksi kokevia hankekuntien asukkaita sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski (ikäihmiset, juuri eläkkeelle jääneet kuntalaiset, leskeytyneet, vähäosaiset lapsiperheet, maahanmuuttajat). Toiminnan toteuttamisessa keskeisessä osassa ovat hyvinvointiyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat järjestötoimijat, asukkaat sekä hankekuntien ja muiden yhteisöjen toimijat.

”Yhdessä ei olla yksin” Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke toteutetaan 1.3.2017 – 31.12.2019 RAY:n tuella. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 480 000 euroa. Hankkeeseen palkataan kaksi projektikehittäjää rahoituspäätöksen varmistuttua.

Lisätiedot

Marja Heikkilä
johtaja
0400 546 613
etunimi.sukunimi@koske.fi