Syksyllä alkavassa PRO SOS -hankkeessa kehitetään uudenlaista sosiaalityötä asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyönä

Valtakunnallisessa PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeen tavoitteena on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Keski-Suomen osahanke keskittyy monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja omatyöntekijätoiminnan kehittämiseen asiakkaan ja ammattilaisen kehittäjäkumppanuuden avulla.

Valtakunnallisen hankkeen muina osatavoitteina on luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-uudistusta sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa, edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistä työskentelyä sekä vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä. Hankkeessa luodaan hyvät toimintamallit jatkuvalle asiakaspalautteen arvioinnille.

Pääpaino on uusien sosiaalityön muotojen kokeilussa ja tuottamisessa, joskin rakenteellinen sosiaalityö on ilmeinen osa hanketta. Asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö edellyttää tietoa asiakkaiden tarpeista sekä uusia keinoja vastata niihin vahvan monitoimijaisen yhteistyön avulla. Uudistukset, kuten uusi sosiaalihuoltolaki ja tulossa oleva sote-uudistus sekä perustoimeentulotuen Kela-siirto pakottavat etsimään uusia ratkaisuja, mutta antavat myös sosiaalityölle uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön monialaisen palvelutarpeen arvioinnin hyviä käytäntöjä sekä edistetään toimivien yhteistyö- ja toimintatapojen rakentumista Kelan ja kuntien sosiaalityön välille.

Hankkeessa kokeillaan ja juurrutetaan jalkautuvia sosiaalityön käytäntöjä ja otetaan myös käyttöön erilaisia sosiaalityöntekijöiden ja asukkaiden yhteiskehittämisen tapoja ja malleja. He osallistuvat monin tavoin hankkeen toteuttamiseen. Taloudellisissa ongelmissa olevien asiakkaiden kanssa työskentelyyn sovelletaan muualla jo kehitettyjä hyviä sosiaalityön menetelmiä.

Hanke myös luo ja vakiinnuttaa tarkoituksenmukaisia verkostoja sosiaalihuollon kentälle. Syntyneet toimintamallit ja muut tulokset levitetään hankkeessa rakennettujen alueellisten verkostojen kautta. Osallistuvien kuntien lisäksi Kuntaliitto rahoittaa hanketta. Sen kanssa hanke tekee yhteistyötä ottamalla käyttöön Kuntaliiton jo kehittämiä prosesseja ja mallinnuksia. Hanke puolestaan antaa Kuntaliitolle tietoa ja jakaa paikallisten (myös maakunnallisten) hanketoimien tuloksia. Täten on mahdollista yhtenäistää toimintakäytäntöjä myös valtakunnallisesti. Hankkeen päättyessä kunnat pystyvät vastaamaan paremmin uuden sosiaalihuoltolain velvoitteisiin ja Kelan, Kuntaliiton ja kuntien/sote-alueiden välinen yhteistyöverkosto on luotu ja toimii. Asiakkaiden rooli on muuttunut, sillä he ovat osallisina palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Tavoitteidensa mukaisesti toteutuessaan PRO SOS -hanke edistää sote-uudistusta ja tuottaa Sosiaalihuoltolain soveltamisen tukijärjestelmiä maakuntiin. Näin ollen hankekunnissa on pystytty ottamaan käyttöön eri alueiden hyviä käytäntöjä sekä levittämään luotuja työmuotoja laajasti. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Hanketta johtaa sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, joka on organisoitunut hallinnollisesti Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteyteen. Hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi hankkeeseen osallistuu kuusi muuta sosiaalialan osaamiskeskusta, 95 kuntaa, Suomen kuntaliitto ja Jyväskylän yliopisto / Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.

PRO SOS -hanke on saanut ehdollisen rahoituspäätöksen Euroopan sosiaalirahastosta. Valtakunnalliset ja alueelliset hanketyöntekijöiden rekrytoinnit käynnistyvät rahoituspäätöksen varmistuessa.

Lisätietoja

Raili Haaki
etunimi.sukunimi@koske.fi
050 304 6245