Keski-Suomeen haettu avustusta asukkaiden yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseen

Keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävällä hankkeella halutaan parantaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja poistaa osallistumisen esteitä erilaisten kokeilujen avulla. Yksinäisyyttä ja turvattomuutta pyritään vähentämään myös järjestöjen ja kuntien tavoitteellisella hyvinvointiyhteistyöllä.

Hanketta on suunniteltu sekä valtakunnallisesti ajankohtaisesta tarpeesta että erityisesti Keski-Suomessa havaittujen alueellisten tarpeiden pohjalta. Tarve toimia yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi on tullut esille mm. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa maakunnan asukkailta kerätyssä aineistossa. Keski-Suomen sote-johto on ilmaissut useissa yhteyksissä tarvetta ja halua sekä kunta- että maakuntatasoiseen hyvinvointiyhteistyöhön, jossa yhdistyisivät järjestöjen, kansalaisten ja julkisen sektorin voimavarat.

Useiden tutkimusten mukaan jatkuvasti tai melko usein yksinäisyyttä kokee noin viitisen prosenttia koko väestöstä. Hankekunnissa tämä tarkoittaisi laskennallisesti yli 11 300 asukasta. Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on kasvanut Keski-Suomessa. Prosentit ovat suurimpia nuorissa aikuisissa ja iäkkäimmissä ikäryhmissä. Oman asuinalueensa turvalliseksi kokee noin 85 % keskisuomalaisista yli 20-vuotiaista. Prosenttiosuudet pienenevät iäkkäimmissä ikäryhmissä. Yksinäisyyden on useissa tutkimuksissa todettu kietoutuvan yhä vahvemmin sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Jos yksinäisyyttä halutaan vähentää, on kohdistettava huomio erityisesti ikäihmisiin ja eri tavoin huono-osaisiin tai syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin.

Hanke perustuu käsitykseen, että yksinäisyys on eräs merkittävä turvattomuuden kokemuksen aiheuttaja. Yksinäisyys ja turvattomuus vaikuttavat heikentävästi yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Jos yksinäisyyden syitä ja turvattomuuden kokemusta voidaan vähentää, tehdään samalla ehkäisevää hyvinvointityötä ja terveyden edistämistä. Erityisesti vapaaehtoistoiminta, esim. ystävä- ja asukastoiminta, nähdään hankkeessa merkittävänä yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentäjänä sekä hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Hankkeen päätavoite on asukkaiden kokeman yksinäisyyden ja turvattomuuden väheneminen osallistumismahdollisuuksia parantamalla. Tämä saavutetaan seuraavin osatavoittein:

  1. Yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien asukkaiden kanssakäyminen ja osallistuminen olemassa oleviin tapahtumiin ja toimenpiteisiin lisääntyy osallistumisen esteiden kartoittamisen ja ratkaisemisen myötä.
  2. Asukkaiden kokema yksinäisyys ja turvattomuuden kokemus vähenee hankkeen kohdealueilla, koska heidän tarpeidensa mukaisia kokoontumisen ja yhteistoiminnan käytäntöjä on vakiinnutettu
  3. Asukkaiden yksinäisyyttä ja turvattomuutta vähentävä hyvinvointiyhteistyö järjestöjen välillä ja järjestöjen ja kuntien välillä on systemaattista ja tavoitteellista.

Raha-automaattiyhdistyksen hakuun 31.5.2016 jätettiin ”Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke” -suunnitelma. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, se toteutetaan 1.3.2017–31.12.2019. Hankkeen hallinnoijana toimisi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Kunta- ja asuinaluekohtaiset toimenpiteet toteutetaan 13 keskisuomalaisen kunnan alueella asukkaiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. RAY antaa rahoituspäätöksen joulukuun puolivälissä.

Lisätietoja

Raili Haaki
etunimi.sukunimi@koske.fi
050 304 6245