Uusi sosiaalihuoltolaki parantaa jo asiakkaan asemaa

Kunnat ovat ottaneet uusitun lain vastaan tarttumalla toimeen. Sen arvioitiin parantaneen asiakkaan asemaa jo monin tavoin: lapsiperheet saavat palveluja varhemmin, palvelutarpeen arviointi on kokonaisvaltaisempaa, monialainen yhteistyö tiiviimpää, asiakasprosessit suunnitelmallisempia ja asiakkaiden osallisuus lisääntynyt. Palvelujen koettiin olevan kattavampia ja resurssejakin oli paikoin lisätty.

Asiaa kartoitettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvityksessä vuodelta 2015.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehille tuli vuonna 2015 maakunnan 23 kunnasta selvitettäväksi 576 asiaa (565 vuonna 2014). Neljäsosa tarvitsi tietoa sosiaalipalveluista, kolme neljännestä oli palveluun tyytymättömiä. Yleisimmin palaute kohdistui 35 %:n osuudella toimeentulotukeen, josta kertyi 223 asiaa (208). Lastensuojeluasiointeja tuli 86 (90), vammaispalveluista 66 (54) ja lastenvalvojatyöhön liittyi 36 (52) asiointia. Ikääntyneiden palveluista tuli 45 (45), kehitysvammahuollosta 25 (21), omaishoidontuesta 17 (12) ja kotipalvelusta 14 (12) asiaa.

Asiakaslain mukaisia kohtelua koskevia muistutuksia kunnat olivat saaneet 38 (30 vuonna 2014).

Asiakkaan asemaa tarkasteltiin selvittämällä myös uudistetun sosiaalihuoltolain toimeenpanoa. Keski-Suomen kunnat järjestävät lapsiperheiden kotipalvelun yleensä omana toimintana, tarvittaessa ostopalveluun ja palveluseteliin turvautuen. Tarkoitukseen oli varattu määräraha, palvelun järjestäminen maksoi ennakoitua enemmän ja vuoteen 2016 varauduttiin paremmin. Monialaista yhteistyötä on edistetty koulutuksella ja tiedotuksella. Parhaiten yhteistyön arvioidaan toimivan kunnan sosiaalipalvelujen välillä ja sosiaalipäivystyksen, poliisin ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö toimii hyvin, erikoissairaanhoidon ja psykiatrian kanssa keskinkertaisesti. Kunnat arvioivat tunnistavansa alaikäisten ja ikääntyneiden asiakkaiden erityisen tuen tarpeen, mutta työikäisten tilanteista ollaan epävarmempia.

Lisätietoja.

Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
puh. 044 265 1080
etunimi.sukunimi@koske.fi