Yhteisöllisen asumisen kokemuksia näkyviksi

Yhteisöllisen asumisen kaltaiset uudet, asukkaiden välistä vuorovaikutusta lisäävät asumisratkaisut kiinnostavat ikääntyneitä. Kokemukset näkyviksi -hankkeessa kerättiin tietoa yhteisöllisen asumisen hyvistä käytännöistä ja solmukohdista. Havainnot kerättiin kolmen julkaisun kokonaisuudeksi. Lisäksi yhteisöllisen asumisen kysymyksiä käsitellään maaliskuun webinaarissa.

”Yhteisöllistä asumista on toteutettu Suomessa jo vuosia, mutta tieto hyvistä käytännöistä ja arjen haasteista on ollut hajallaan. Hankkeen tavoitteena oli koota tätä runsasta kokemustietoa yhteen ja helposti saataville”, kertoo Kokemukset näkyviksi -hankkeen projektityöntekijänä toiminut viestinnän suunnittelija Taru Paavolainen. Kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta kerättiin niin asukkailta kuin yhteisöllisten talojen henkilökunnalta. Lopputuloksena on kolmen julkaisun kokonaisuus, jossa tarkastellaan yhteisöllistä asumista monien näkökulmien kautta.

Hyviä käytäntöjä arkeen vietäväksi ja tietoa yhteiselon karikoiden välttämiseen

Yhteinen arki. Opas ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen -oppaaseen kerättiin kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta neljältä esimerkkikohteelta, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea: yhteisöllistä asumista voidaan toteuttaa erilaisista lähtökohdista, mutta keskiössä on asukkaiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan lisääminen. Yhteisöllisyys voi merkitä asukkaille erilaisia asioita ja vaikuttaa siihen, miksi yhteisölliseen taloon halutaan muuttaa: toisille yhteisöllisyys voi tarkoittaa tiivistä kanssakäymistä naapureiden kanssa, kun taas toisille se voi muodostua turvallisuuden tunteen vahvistumisesta, kun ympärillä on ihmisiä, jotka välittävät ja huomaavat, jos jotakin sattuu.

Oppaassa tuodaan esiin yhteisöllisten talojen hyviä käytäntöjä ja arkeen liittyviä haasteita. Esimerkiksi yhteistilat voivat joko tukea asukkaiden kohtaamista tai toimia vuorovaikutuksen synnyn esteenä, jos niiden suunnittelussa ei huomioida tilojen sijaintiin, käyttötarkoitukseen ja esteettömyyteen liittyviä seikkoja. ”Suomalaiset ovat kahvikansaa, joten yhteisten päiväkahvien järjestäminen on matalan kynnyksen toimintaa”, Paavolainen huomauttaa. Kahvi houkuttelee saapumaan yhteistiloihin ja sen äärellä niin naapurit kuin tiloissa järjestettävä yhteinen tekeminen tulevat tutuiksi. Kahvikupin ääressä voi syntyä myös ideoita yhteisen toiminnan järjestämiseksi.

Haasteita yhteiseen arkeen tuovat asukkaiden osallisuuteen liittyvät pulmat. Hiljaisten asukkaiden äänten kuuleminen yhteisissä päätöksissä ja toiminnan suunnittelussa vaatii monenlaisia kanavia vaikuttamiseen. Yhteisöllisessä talossa voi myös tuntea olonsa yksinäiseksi, jos arkeen ei koe pääsevänsä osalliseksi: sen vuoksi on tärkeä panostaa asukkaiden kotiutumiseen ja muihin asukkaisiin tutustumiseen uusien asukkaiden toiveet huomioiden. ”Tietoa ja osaamista yhteisöllisyyden synnyttämiseen ja ylläpitoon on olemassa, mutta sitä on tärkeä jakaa eteenpäin ja viedä käytäntöön, jotta voidaan mahdollistaa mielekäs arki kaikille asukkaille”, sanoo Paavolainen.   

Lataa Yhteinen arki -opas luettavaksesi ARAn Hankepankista.

Taustaraportti syventää ikääntyneiden asumisen ja yhteisöllisyyden teemoja

Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen on huomioitu viime aikoina hallitusohjelmassa sekä ikääntyneiden asumista käsittelevissä kehittämis- ja toimenpideohjelmissa. Yhteisölliseen asumiseen liittyvän kokemustiedon lisäksi hankkeessa nähtiin tarpeellisena käsitellä ikääntyneiden asumista ja yhteisöllisyyttä tarkemmin. Yhteisöllisyys asumisessa. Katsaus ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen -taustaraportissa käsitellään ikääntyneiden asumiseen liittyvien poliittisten ohjelmien keskeisiä piirteitä ja siihen liittyvää julkista keskustelua. 2000-luvun aikana ikääntyneiden asumista ovat määrittäneet vahvasti tavoitteet asumisen ennakointiin sekä varautumiseen ja paikallaan ikääntymiseen (ageing in place).

Taustaraportissa tarkastellaan myös yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä asumista tutkimustiedon valossa. Yhteisöllisyys esitetään usein positiivisena asiana, mutta siihen liittyy myös haitallisia ilmiöitä, joista on tärkeää olla tietoinen. Yhteisöllisellä asumisella voidaan edistää ikääntyneiden hyvinvointia sosiaalisten kontaktien lisääntyessä ja osallisuuden sekä turvallisuuden tunteen vahvistuessa. Sen toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin monialaista tietoa ja verkostoja sekä tukea ja konkreettisia toimia kunnilta.

Paavolainen: Yhteisöllisyys asumisessa. Katsaus ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen.

Monisukupolvinen yhteisöllinen asuminen mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen mutta tuo uusia haasteita

Yhteisöllisyyden lisäksi viime vuosien trendejä asumisessa on ollut monisukupolvisuus. Sari Lampisen Monisukupolvisen yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat -raportissa tarkastellaan monisukupolvista asumista yhtenä yhteisöllisen asumisen muotona. Sillä pyritään lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta, joka mahdollistaa mielekkään yhteisen tekemisen lisäksi tuen arjen haasteisiin.

Yhteiset kiinnostuksen kohteet voivat tuoda eri sukupolvien edustajia yhteen toiminnan merkeissä, ja onnistuneilla sukupolvien kohtaamisilla voidaan vähentää ikäperustaisia ennakkoluuloja. Lampinen huomauttaa kuitenkin raportissaan, ettei sukupolvien tuominen yhteen ole yksinkertaista, sillä erilaisten tarpeiden ja ajankäytön sovittamisessa on haasteensa. Sen vuoksi monisukupolvisten talojen ja yhteisen toiminnan suunnitteluun on kiinnitettävä huomiota. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen vaatii työtä, jossa merkittävänä tukena voi olla työntekijä, mutta toimia tarvitaan myös asukkailta.

Lampinen: Monisukupolvisen yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat.

Maaliskuun webinaarissa syvennytään hankkeen tuotoksiin

Haluatko syventyä yhteisöllisen asumisen teemaan vielä lisää? Keväällä 18.3. järjestetään Yhteinen arki -webinaari, jossa tarkastellaan Kokemukset näkyviksi -hankkeessa tuotettuja julkaisuja. Mukana on puheenvuoroja niin tutkijoilta, yhteisöllisen asumisen toimijoilta kuin asukkailtakin, joten luvassa on kokonaisvaltainen katsaus ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen. Tutustu webinaarin ohjelmaan Kosken tapahtumakalenterissa.

Ilmoittaudu webinaariin seuraavasta linkistä viimeistään 16.3.: https://webropol.com/s/yhteinenarkiwebinaari1803.

Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille webinaaria edeltävänä päivänä sähköpostitse.