Vaikuttavaa sosiaalityötä tutkitaan AIKUMETOD- ja TASOS-hankkeiden yhteistyössä

TASOS-hankkeen neljännessä työpajassa käsiteltiin vaikuttavaa sosiaalityötä. Aila-Leena Matthies kertoi käynnistymässä olevasta Valtion tutkimusrahoituksen saaneesta AIKUMETOD-tutkimushankkeesta. https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/aikuissosiaalityon-menetelmien-vaikuttavuus-aikumetod  AIKUMETOD ja TASOS-hanke ovat tiivis hankepari, sillä TASOS-hankkeessa kertyvää tietoa työmenetelmistä käytetään AIKUMETOD-vaikuttavuustutkimuksen aineistona.

Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymykseen, miten aikuissosiaalityössä käytettävät työmenetelmät voivat edistää tai hankaloittaa asiakkaiden elämäntilanteissa tavoiteltuja vaikutuksia. Neljästä tutkimusteemasta kolme liittyvät TASOS-hankkeen kehittämisteemoihin: voimavaralähtöinen asiakasprosessi, taloussosiaalityö sekä yhteisöllinen luontolähtöinen työ, neljäntenä tutkimuskohteena ovat maahanmuuttajatyön menetelmät. Taloussosiaalityön aineistoa kertyy lisäksi Talous sujuvasti kuntoon (TASKU) -hankkeesta.

AIKUMETOD-tutkimushankkeen teoreettinen viitekehys nojaa KAIMeR- teoriaan, joka pohjautuu kriittisen realismin tiedonkäsitykseen. KAIMeR- teoriaa ovat kehittäneet ruotsalaiset Blom ja Morén yhdessä sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden kanssa. Teoria haastaa perinteistä näyttöön perustuvaa ajattelua, sillä aikuissosiaalityössä kohdattaviin asiakkaiden elämäntilanteisiin on vaikea paikantaa yhtä vaikuttavaa toimenpidettä. KAIMeR-teoria pyrkii ymmärtämään ihmisen elämäntilanteen kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä laajemmin. Teorian mukaisesti huomio kiinnittyy kontekstiin, toimijoihin, interventioihin, mekanismeihin sekä tuloksiin ja vaikutuksiin.Tietopohjan vahvistamisen rinnalla haetaan ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia aikuissosiaalityöllä ja käytetyillä menetelmillä on asiakkaiden elämään.

Uudistetut asiakassuunnitelmat tuottavat määrämuotoista tietoa sosiaalihuollosta

Minna Kivipellon (THL) puheenvuorossa käsiteltiin AVAIN-tietosisältöä osana suunnitelmallista ja vaikuttavaa sosiaalityötä.  Kivipelto kertasi meneillään olevan sosiaalihuollon kehittämisohjelman sisältöjä. Päivän työpajan teemaan liittyy syksyllä käynnistynyt Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto, jonka teemoina ovat kirjaaminen, asiakassuunnitelmat, vaikuttavuustiedon kokoaminen, käyttö ja analysointi (AVAIN-tietosisältö) sekä asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen. Kehittämisohjelman muut teemat ovat parhaillaan käynnistyvä sosiaalityön menetelmällinen kehittäminen (mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikat) sekä myöhemmin käynnistyvät rakenteellinen sosiaalityö ja integroituvat palvelut.

THL valmistelee vuonna 2022 annettavaa määräystä sosiaalihuollon asiakirjarakenteista ja tietosisällöistä. Tavoitteena on sellainen kirjaamisen rakenne, että se palvelee asiakastyön lisäksi myös tiedolla johtamista ja tutkimuksen tarpeita. Viimeisin päivitys asiakassuunnitelmiin on tehty tammikuussa 2021, päivitetyt asiakirjat voi ottaa käyttöön SOSMETA- palvelusta. Sosiaalihuollon kehittämisohjelma tukee kuntia/alueita ottamaan käyttöön päivitetyt asiakirjapohjat mahdollisimman pian. Päivitetyissä työikäisten asiakassuunnitelmissa on mukana AVAIN-tietosisältö. Kun käytetään uudistettuja asiakassuunnitelmia, voidaan kerätät määrämuotoista tietoa.

Kivipelto esitteli aiempia AVAIN-tutkimuksia ja miten niistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää. Esimerkiksi, millainen on asiakassuunnitelman ja arvioinnin välinen aika, millaisia tavoitteita asiakkaat asettavat, mitkä ovat vaikeuttaneet tai tukeneet tavoitteiden saavuttamista ja mitä tavoitteita on saavutettu. Viimeisintä AVAIN-tutkimusta löytyy Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tuloksista: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-489-9

Kirjaamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tavoitteena on saada osana käytännön sosiaalityötä koottua tietopohjaa vaikuttavuuden tutkimiseen. Jatkossa tulee olla kirjattuina tilannetekijät, tavoitteet ja menetelmät. Kivipelto painotti, että on tärkeää nostaa esille mahdolliset kirjaamiseen liittyvät epäselvyydet. TASOS-hankkeessa mukana olevassa sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten asiakastietojärjestelmään on sisällytetty avaintietosisällöt ja käyttökokemuksia on jo jonkun verran saatavilla. Keski-Suomessa asiakastietojärjestelmiä ollaan parhaillaan päivittämässä ja nyt tulee varmistaa että, niihin lisätään uusimmat asiakirjapäivitykset.

Työpajan keskusteluosuudessa käsiteltiin nykyisiä kirjaamiskäytäntöjä. Kirjaamiskäytäntöihin on viime vuosien aikana paneuduttu mm. kirjaamisvalmennusten myötä. Työntekijät tunnistavat edelleen kehittämisen tarpeita, joten asia on edelleen ajankohtainen.