Uusi hanke pureutuu ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen hyviin toimintatapoihin sekä haasteisiin

Kokemukset näkyviksi – yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat -hankkeessa tuodaan esiin ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja haasteita. Mitä on yhteisöllinen asuminen ja miten sitä voidaan toteuttaa? Millaisia toimiviksi havaittuja käytäntöjä on kehitetty vuosien varrella ja millaisia haasteita on huomattu yhteisöllisen asumisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen? Miten haasteita on pyritty ratkaisemaan?

Hankkeessa käsitellään viiden tapausesimerkin kautta kokemustietoa yhteisöllisen asumisen hyvistä käytännöistä ja haasteista. Onnistumiset ja ongelmat kerätään oppaaksi, jonka avulla voidaan edistää hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisöllistä asumista suunnitteleville toteuttajille ja aiheesta kiinnostuneille tahoille. Hanke on käynnissä vuoden 2020 loppuun asti.

Ikääntyneiden asuminen tärkeä yhteiskunnallinen asia

Ikääntyneiden asumisen merkitys korostuu yhteiskunnan ikärakenteen muuttuessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa tulevina vuosikymmeninä. Monet ikääntyneistä asuvat yksin ja yksinäisyyden kokeminen on yleistä. Toimintakyvyn heikentyessä tuen tarpeet lisääntyvät ja oma koti voi muuttua esteelliseksi, mikä voi johtaa elinpiirin ja osallistumisen mahdollisuuksien kaventumiseen.

Ikääntyneet ovat kuitenkin hyvin moninainen joukko ihmisiä, joiden toiveet ja tarpeet asumisen suhteen vaihtelevat laajasti. Niihin vastaamiseksi tarvitaan monenlaisia ikääntyneille soveltuvia asumisratkaisuja. Vaihtoehtoja ovat usein omassa kodissa mahdollisimman pitkään asuminen tai tehostettu palveluasuminen, mutta näiden kahden vaihtoehdon väliin jää myös useita ikääntyneille soveltuvia asumismuotoja, joita on kehitetty etenkin viime vuosikymmeninä.

Yhteisöllinen asuminen tarjoaa ratkaisuja moniin haasteisiin

Yhteisöllisellä asumisella pyritään vastaamaan moniin ikääntyneiden asumiseen liittyviin haasteisiin. Sen mahdollistama mielekäs yhteinen tekeminen, viihtyisät yhteiset tilat ja naapureista löytyvä seura sekä arjen tuki yhdistettynä esteettömään asuntoon ja asumisympäristöön tukevat ikääntyneiden osallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Näin voidaan tukea ikääntyneen itsenäistä asumista hänen valitsemassaan asumismuodossa mahdollisimman pitkään.

Pelkkä yhteinen kerhotila asuintalossa johtaa harvoin yhteisöllisyyden syntymiseen, joten millaisista rakennuspalikoista yhteisöllinen asuminen rakentuu? Millaista yhteisöllisyys on yhteisöllisissä asumiskohteissa ja millaisia haasteita sen synnyttämiseen sekä ylläpitämiseen liittyy? ”Ikääntyneiden yhteisöllistä asumista toteuttavia kohteita löytyy ympäri Suomen ja osa niistä on ollut toiminnassa jo kauan. On tärkeää kerätä yksien kansien väliin eri toimijoiden kokemustietoa toimivista käytännöistä ja arjessa kohdatuista haasteista, jotta muut voivat oppia niistä”, sanoo hankkeen työntekijä Taru Paavolainen.

Hanketta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso, Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS, Jyväskylän kaupunki ja Asuntorakentamisen Kehittämissäätiö.