Sosiaalinen hyvinvointi tekoälyn luonnollisen kielen testiesimerkkinä

Keski-Suomen sosiaaliasiamiehen vuosina 2010 – 2017 asiakasyhteydenotoista ja palvelupalautteesta koottua tekstimuotoista aineistoa käytiin läpi tekstianalytiikan keinoin. Tavoitteena oli selvittää, voisiko uusilla menetelmillä saada tekstimuotoisesta aineistosta lisätietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista, palveluiden kehittämiskohteista tai lakimuutosten seurauksista.

Hankkeessa toteutetun kokeilun tulokset osoittavat, että tekstianalytiikka tarjoaa runsaasti menetelmiä sosiaaliasiamiehelle kertyvän palautetiedon käsittelyn automatisointiin sekä sosiaalihuollon palveluiden parantamiseen ja ongelmakohtien havaitsemiseen. Esimerkiksi arkkityyppien, trendien ja tiivistelmien avulla voidaan tehdä tulkintoja palvelun laadusta ja siinä usein esiintyvistä ongelmista. Tällä hetkellä suurin haaste tekstianalytiikan menetelmien laajemmalle hyödyntämiselle ovat aineiston tallentamisen hajanaisuus ja kirjaamiskäytänteiden puuttuminen.

Sosiaaliasiamiestoiminnan yhtenä tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa heidän itsemääräämisoikeuttaan, jolloin erilaisen kokemustiedon kerääminen ja analysoiminen toiminnan kehittämiseksi on keskeistä. Kokemustiedon analysoinnin avulla asiakkaan ja kansalaisen oikeus tulla kuulluksi voisi tulevaisuudessa toteutua aiempaa paremmin. Tällä hetkellä asiamiestoiminnan tiedonkeruumenetelmät eivät ole Suomessa vakiintuneet ja ne eroavat alueellisesti. Vaikka sosiaalihuolto on määrällisesti merkittävä palveluntarjoaja, siitä kerätään verrattain vähän asiakaspalautetta. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä sosiaalihuollossa edetään kohti määrämuotoista kirjaamista, mikä avaa uusia mahdollisuuksia asiakastiedon tehokkaampaan käsittelyyn.

Lue lisää julkaisusta:

Nyrhinen R, Hiekka E, Silvennoinen M, Talvensola S, Talvitie-Lamberg K (2018). Sosiaalinen hyvinvointi tekoälyn luonnollisen kielen testiesimerkkinä Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja/Jyväskylän yliopisto (2018, 72) (AI and Natural Language Processing for Social Wellbeing, Publication serie of the Faculty of Information Technology in University of Jyväskylä)

https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/sosiaalisen_hyvinvointi_tekoalyn_luonnollisen_kielen_testiesimerkkina_verkkoversio.pdf

Lisätietoja:
Eija Hiekka, sosiaaliasiamies, 044 265 1080
Sivi Talvensola, suunnittelija, 0400 904 663, etunimi.sukunimi@koske.fi