Verkossa toteutettu keskusteluryhmä kokosi digipelien harrastajia eri puolilta Keski-Suomea

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kosken Yhdessä ei olla yksin -hanke toteutti huhti-toukokuun aikana pelikeskusteluryhmän, johon osallistui 13 digipelien harrastajaa viiden keskisuomalaisen kunnan alueelta. Ryhmä suunnattiin paljon pelaaville nuorille aikuisille ja se toteutettiin Discord-alustalla. Keskustelujen teemoina olivat mm. striimaus, kilpapelaaminen, pelien kehittely, vihapuhe pelimaailmassa sekä pelaaminen ja sosiaaliset suhteet. Keskusteluihin osallistui useita asiantuntijavieraita, jotka toimivat pelaamiseen keskittyvissä hankkeissa, järjestöissä tai yrityksissä. Pelikeskusteluryhmä päättyi kesäkuun alussa, jolloin osa ryhmään osallistuneista tapasi toisensa Suolahdessa.
Ajatus pelikeskusteluryhmästä syntyi Äänekoskella, jossa työllisyysyksikön palveluohjauksessa yhdeksi yksinäisyyttä kokevaksi kohderyhmäksi oli tunnistettu paljon netti- ja konsolipelejä pelaavat nuoret aikuiset miehet. Ryhmän toteutusta suunniteltiin yhteistyössä Äänekosken starttivalmennuksen asiakkaiden kanssa. Suunnitteluun osallistui myös pelaamiseen perehtyneitä nuorisoalan työntekijöitä. Ryhmää markkinoitiin hankkeen kohdekunnissa mm. etsivän nuorisotyön ja työllisyysyksikön sekä kuntien facebook-sivujen kautta. Keskusteluryhmään osallistui sekä opiskelijoita, työttömiä että työssä käyviä. Positiivinen yllätys oli, että keskusteluihin osallistui myös naisia. Osallistujat kokivat keskustelujen teemat kiinnostaviksi, minkä lisäksi ryhmän kautta toivottiin lisää verkostoja ja pelikavereita
Keskusteluja käytiin sekä puhe- että tekstikanavia hyödyntäen, mutta ryhmään oli mahdollista osallistua myös passiivisesti seuraamalla muiden käymää keskustelua. Keskusteluissa käsiteltiin pelaamista ja siihen liittyviä teemoja hyvin monipuolisesti. Pääasiassa keskusteluissa nousivat esiin pelaamisen myönteiset vaikutukset ja merkitys osallistujille. Yhtenä keskusteluryhmän tavoitteena oli saada tietoa paljon pelaavien yksinäisyyden kokemuksista. Kyselylomakkeeseen vastanneista yli puolet tapasi ystäviään kasvokkain harvemmin kuin kerran kuukaudessa, mutta yksinäisyyttä koettiin verrattain harvoin. Tämä voi selittyä myös sillä, että kyselyyn vastanneet olivat työelämässä tai työllisyyspalveluissa, eivätkä näin ollen täysin vailla kasvokkaisia kontakteja. Keskusteluissa nousi esiin verkkoon pohjautuvan vuorovaikutuksen merkitys ja jopa verrannollisuus kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Monille pelaajille yksin oleminen oli myös oma valinta.
Pelikeskusteluryhmä oli onnistunut kokeilu siitä, että ryhmän ohjaaminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen on mahdollista myös verkossa. Ryhmää voidaan kuvata matalan kynnyksen toimintamuodoksi, sillä ryhmään liityttiin nimimerkillä ja keskusteluihin osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Ryhmän myötä osallistujille tarjottiin mahdollisuus keskustella ja saada lisää tietoa itselleen tärkeästä harrastuksesta, laajentaa verkostojaan sekä saada tietoa pelialan tilaisuuksista, tapahtumista ja toimijoista Keski-Suomen alueella.
Lisätietoja pelikeskusteluryhmästä antaa projektikehittäjä Anja Saksola, p. 040 526 2521, etunimi.sukunimi@koske.fi.