Yksinäisyyshankkeen alkukartoitukset valmiit

Vuoden 2017 lopussa toteutettiin Yhdessä ei olla yksin –hankkeen alkukartoitus Äänekoskella ja Kyyjärvellä. Tavoitteena oli saada tietoa asukkaiden yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksista sekä osallisuuden esteistä. Kartoitusta tehtiin sekä nettikyselynä että paperisena itsetäytettävänä versiona. Kyselyyn oli Äänekoskella mahdollista vastata alueen neljässä kirjastossa ja Kyyjärvellä kirjastolla sekä Kylätuvalla. Lisäksi hankkeen työntekijät haastattelivat asukkaita kauppakeskuksissa, kodeissa, seurakuntien tilaisuuksissa ja hankkeen yhteistyöjärjestöjen toimipaikoissa. Vastaajia Äänekoskella oli yhteensä 203 ja Kyyjärvellä 48.
Äänekosken nuoret huolissaan omasta tulevaisuudestaan
Kyselyn tulosten mukaan 22 % äänekoskelaisista vastaajista kokee yksinäisyyttä. Suurimmiksi yksinäisyyttä aiheuttaviksi tekijöiksi vastaajat kuvasivat omien voimien vähäisyyden, pitkät välimatkat tai huonot liikenneyhteydet sekä terveydentilan. Nuorista vastaajista 25 % koki yksinäisyyttä ja heille yksinäisyyttä eniten aiheutti kokemus siitä, ettei heitä hyväksytä joukkoon.
Jonkinasteista turvattomuutta äänekoskelaisista vastaajista koki 25 %. Turvattomuutta vastaajien mukaan aiheuttavat etenkin oma terveys, jaksaminen ja tulevaisuus. Nuorista vastaajista jopa 36 % koki turvattomuutta ja heille sitä aiheutti pääasiassa huoli omasta tulevaisuudesta sekä itseen kohdistuva henkinen väkivalta.
Kyselyllä selvitettiin myös, että millaiset asiat voivat olla esteenä uusiin ihmisiin tai asioihin tutustumiselle. Äänekoskelaisten vastaajien mukaan suurimpia esteitä olivat oma terveys, omaishoitajuus ja ujous. Äänekosken kyselyssä tuli esille myös omaishoitajien kokema yksinäisyys. Se koettiin toisaalta yksinjäämisenä sitovassa tilanteessa, mutta toisaalta heidän vastauksissaan yksinäisyys näyttäytyi myös tavoiteltavana olotilana.
Äänekoskella kyselyn tulokset esiteltiin valtuustosalissa järjestetyssä Kansalaisillassa 24.1.2018. Paikalle kokoontui kaupungin, seurakunnan ja hankkeen yhteistyötahojen edustajia sekä asukkaita. Keskustelua virisi etenkin nuorten hyvinvoinnista ja keinoista sen parantamiseen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Jatkossa olisi tarpeellista selvittää tarkemmin, minkä seikkojen vuoksi nuoret kokevat turvattomuutta oman tulevaisuutensa suhteen.
Kyyjärveläisillä yksinäisyyden ohella taloushuolia
Kyyjärven kyselyn vastaajista puolet olivat yli 64-vuotiaita. Tämä kuvastaa myös kunnan väestön ikärakennetta, sillä asukkaista eläkeläisiä on 37 % (Tilastokeskus 2015). Kaikista vastaajista 17 % koki yksinäisyyttä. Suurimpina yksinäisyyttä aiheuttavina tekijöinä oli vastaajien mukaan ajan puute ja omien voimien vähäisyys. Turvattomuutta koki 27 % vastaajista. Eniten turvattomuutta aiheuttivat huoli omasta terveydestä ja tulevaisuudesta. Vastaajat kokivat, että suurimpia esteitä uusiin ihmisiin ja asioihin tutustumiselle olivat omien voimien vähyys, heikko terveydentila sekä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus.
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien yleistä tyytyväisyyttä elämään. 19 % vastaajista koki olevansa elämäänsä tyytymättömiä. Heidän kokemansa yksinäisyyden merkittävin aiheuttaja oli taloudellinen ahdinko. Kyyjärven tulokset esiteltiin valtuuston iltakoulussa 29.1.2018. Tilaisuus oli kuntalaisille avoin ja lisäksi sitä saattoi seurata netti-TV:n kautta.
Molempien alkukartoituskuntien ja paikallisten muiden toimijoiden kanssa hanke jatkaa hyvinvointiyhteistyötä huomioiden myös kyselyn tulokset. Hankkeen loppukartoitus toteutetaan vuoden 2019 lopulla samoissa kunnissa.
Lisätietoja: Sirpa Pekkarinen, p. 040 653 7220, sirpa.pekkarinen@koske.fi, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Yhdessä ei olla yksin -hanke