Yhdessä ei olla yksin -hankkeen alkukartoitus Kyyjärvellä 4.12.-31.12.2017

Alkukartoitus kyyjärveläisten yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja osallisuudesta

Yhdessä ei olla yksin -hanke kartoittaa kyyjärveläisten kokemuksia ja ajatuksia yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja osallisuudesta 4.12.-31.12.2017. Kysely on avoin kaikenikäisille kuntalaisille. Kyselyn tuloksia esitellään Kyyjärven valtuuston iltakoulussa maanantaina 29.1. klo 18. Tilaisuus on avoin kuntalaisille.

Kyselyn tuloksia käytetään Kyyjärven palveluiden kehittämiseksi. Tutkimuslupa on saatu kunnanjohtajalta. Kyselyyn voi vastata lomakkeella Kyyjärven kirjastolla sekä Kylätuvalla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia.

Kyselyyn voi vastata myös internetissä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/F547B72BE2AE8554.par

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan tammikuussa 2018 kolme (3) kappaletta 30 euron arvoisia Keskimaan lahjakortteja.

Lisätietoja alkukartoituksen tekemisestä Kyyjärvellä:

Yhdessä ei olla yksin  –hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Kolmivuotisessa (2017-19) hankkeessa selvitetään Keski-Suomen maakunnan asukkaiden kokemaa yksinäisyyttä ja osallisuuden esteitä.

Hankkeen toiminnalla halutaan tavoittaa yhdessä erityisesti niihin väestöryhmiin kuuluvia asukkaita, joilla on muita suurempi riski kokea itsensä yksinäisiksi. Hankkeen kehittäjinä työskentelevät Sirpa Pekkarinen ja Päivi Kaski.  Lokakuusta 2017 tammikuuhun 2018 hankkeessa toimii sosiaalityön harjoittelijana Päivi Koivu. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

Hankesuunnitelman pohjalta hankkeen on kartoitettava kahden pilottialueen asukkaiden kokemuksia yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja osallisuuden esteistä. Näiksi kahdeksi pilottialueeksi valikoituivat Äänekoski ja Kyyjärvi, joiden alueella hanke toimii muita kuntia intensiivisemmin.

Hankkeen alkukartoitus on tarkoitus suorittaa kyselyjen avulla. Kyselylomakkeen sisältöä määrittelevät useat seikat. Ensinnäkin kyselyn tulisi tietyiltä osin toimia mittarina hankkeen vaikuttavuudesta. Hankkeen päättyessä suoritetaan vastaavasti loppukartoitus, jolla selvitetään sitä, kuinka hanke on onnistunut tavoitteissaan yksinäisyyden, turvattomuuden ja osallisuuden esteiden vähentämisessä. Toiseksi kyselyn on tarkoitus tuottaa hankkeelle sisällöllistä tietoa kunkin kunnan alueella olevista kehittämistarpeista yksinäisyyden, turvattomuuden ja osallisuuden suhteen. Kolmanneksi kyselyn sisältöä määrittää se, että kysely kohdistetaan kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa eläville asukkaille. Tässä käytetään hyväksi Tilastokeskuksen tietoja, jotta riittävä otos kustakin ikäryhmästä onnistutaan keräämään. Neljänneksi kyselyn sisältöön vaikuttaa yhteistyökunnan ja muiden paikallisten toimijoiden tavoitteet hyvinvoinnin kehittämiseksi paikkakunnalla. Tässä voidaan muutamin kysymyksin kartoittaa tietyn kohderyhmän tarpeita ja tilannetta.

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön harjoittelija Päivi Koivu laatii alkukartoituksen, osallistuu sen toteuttamiseen sekä tekee loppuyhteenvedon. Alkuvuodesta kyselyn tulokset ovat sekä hankkeen että yhteistyökuntien ja paikallisten järjestöjen käytössä. Näin hankeyhteistyön suuntaviivoja  voidaan tarkistaa asukkaiden näkökulma huomioiden.

Lisätietoja:

Sirpa Pekkarinen, projektikehittäjä
YHDESSÄ EI OLLA YKSIN -hyvinvointiyhteistyöhanke
p. 040 653 7220
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ (huone 111)
etunimi.sukunimi@koske.fi