Huoli sosiaalityöstä ja asiakkaiden asemasta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiesten selvitys vuodesta 2016 on valmistunut seuraavin toimenpidesuosituksin:

1. Kunnissa varmistetaan riittävät monipuoliset sosiaalihuollon henkilöstöresurssit. Maakunnalliseen palveluun edetään virat ja toimet mahdollisimman täysinä.

2. Kuntalaisille myönnetään harkinnanvaraista toimeentulotukea heidän tarpeidensa mukaisesti ja tukea käytetään suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön välineenä.

3. Kiinnitetään huomiota rakenteelliseen sosiaalityöhön, tehdään uusia avauksia ja kehitetään paikallisia ja maakunnallisia tiedontuotanto- ja toimintatapoja.

Kunnissa ei saa alistua sosiaalityöntekijäpulaan eikä myöskään lyhytnäköisesti jättää virkoja täyttämättä, sillä asukkailla on tarve ja oikeus sosiaalityöhön ja kunnilla on velvollisuus järjestää sitä tarvetta vastaavasti. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle ei vielä vähennä sosiaalityötä, mutta toivottavasti muutos lisää sosiaalityön vaikuttavuutta ja mahdollistaa painotuksen siirtämisen korjaavasta työstä kohti ongelmien ennaltaehkäisyä.

Maakunnan 23 kunnasta tuli sosiaaliasiamiehille selvitettäväksi 549 asiaa (576 vuonna 2015). Kolme neljästä oli palveluun tyytymättömiä, muut tarvitsivat tietoa palveluista. Päätöksiin kohdistunut palaute väheni selvästi edellisvuosista. Yleisintä oli nytkin toimeentulotukipalaute, niitä kertyi 204 (223). Lastensuojelusta tuli 87 (86), vammaispalveluista 65 (66), perheasioita 23 (36), ikääntyneiden palveluista 45 (45) ja kehitysvammahuollosta 14 (25) asiaa.

Kyselyvastauksista päätellen Keski-Suomessa tehdään paikoin jo melko monipuolisesti uuden sosiaalihuoltolain edellyttämää rakenteellista sosiaalityötä. Yleisimmin se on hallintokuntarajat ylittävää työryhmä-, verkosto- ja vaikuttamistyötä. Lakisääteinen lapsen ja vanhemman tapaamisten valvonta järjestetään kunnan omana toimintana ja ostopalveluna, vain omaa toimintaa on kolmella kunnalla ja yhtä monella vain ostopalvelua. Useimmat kunnat ovat varanneet harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen aiempaa enemmän määrärahoja. Kela valmistautui perustoimeentulotuen käsittelyyn hyvin, mutta ei riittävästi. Vertailu osoitti, että Kelan toimeentulotuessa hyväksymät asumismenot ovat usein suuremmat kuin mitä kunnat hyväksyivät. Etenkin perheet voivat hyötyä Kela-siirrosta, mutta yksin asuvien tilanteet uhkaavat heikentyä joka toisessa Keski-Suomen kunnassa.

Lue lisää maakunnan sosiaalipalvelujen tilasta Kosken juuri julkaisemasta sosiaaliasiamiehen selvityksestä vuodelta 2016.

Lisätietoja

Eija Hiekka
sosiaaliasiamies, 044 256 1080