Laukaassa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet esillä jälleen syyskuussa

Kosken hallinnoima Yhdessä ei olla yksin –hanke (2017-2019) on etsinyt ratkaisuja osallisuuden edistämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen eri puolilla Keski-Suomea. Hankkeen toiminta kunnissa on perustunut yhteisten tavoitteiden nimeämiseen ja paikallisten ratkaisumallien etsimiseen yhdessä järjestöjen, kuntien, seurakuntien sekä asukkaiden kanssa. Laukaassa yhteistyö käynnistyi keväällä 2018 kutsumalla koolle laaja edustus kunnan työntekijöitä, jotka kohtaavat asiakastyössään eri ikäisiä laukaalaisia. Yhteisessä tapaamisessa pohdittiin, missä kohderyhmissä yksinäisyyttä esiintyy esimerkiksi vähäisten osallistumismahdollisuuksien vuoksi. Keskustelussa nostettiin esiin erityisesti miesten yksinäisyys, johon olivat kiinnittäneet huomiota sekä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa toimivat työntekijät.

Seuraavassa yhteistyöpalaverissa, johon oli kutsuttuna mukaan järjestöjen ja seurakunnan työntekijöitä, vahvistettiin yhteinen huoli eri ikäisten miesten sekä erityisesti nuorten osallistumisen mahdollisuuksista ja pohdittiin, millaisia ratkaisuja tilanteeseen voitaisiin lähteä kokeilemaan. Työskentelyn aikana tuli esiin, että monet eri tahot olivat pohtineet vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien esiin tuomista omille asiakasryhmilleen. Yksimielisesti voitiin todeta, että isomman tapahtuman järjestäminen palvelisi tasapuolisesti kaiken ikäisiä laukaalaisia ja sen toteuttamiseen voisivat sitoutua niin seurakunnan, kunnan kuin järjestöjenkin toimijat.

Ensimmäiset vapaaehtoistoiminnan messut järjestettiin marraskuussa 2018 Laukaan pääkirjastolla. Tapahumassa toimintaansa esitteli yli 20 eri toimijaa ja kävijöitä oli päivän aikana yli 200 henkilöä. Tapahtuma koettiin onnistuneeksi, sillä järjestöt saivat sen myötä näkyvyyttä, uusia yhteistyöverkostoja ja osa myös uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Päätettiin, että messut järjestettäisiin myös seuraavana vuonna.

Vuoden 2019 messut järjestetään Laukaan pääkirjastolla 5.9. ja niiden teemaksi on valittu Tarvitsemme toisiamme – tarinoita ihmisyydestä. Tapahtumasta odotetaan edellisvuotta suurempaa ja sen suunnitteluun ja toteutukseen on pyydetty mukaan myös maahanmuuttajataustaisia laukaalaisia. Tapahtuman markkinoinnin tueksi on kevään 2019 aikana perustettu julkinen vapaaehtoistoiminta Laukaa –facebook-ryhmä, jonka kautta on mahdollista tiedottaa paikallisista toiminnoista, joihin kaivataan vapaaehtoisia. Facebook-ryhmässä tullaan myös elokuun aikana jakamaan vapaaehtoistoimintaa esitteleviä videoita. Laukaan vapaaehtoistoiminnan messut ovat hyvä esimerkki toiminnassa, jossa yhteisen haasteen tunnistaminen ja yhdessä löydetyn ratkaisumallin toteuttaminen ovat mahdollistaneet sektori- ja toimialat ylittävän yhteistyön kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Messujen toivotaan jäävän vuosittaiseksi perinteeksi ja synnyttävän uudenlaisia yhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan muotoja myös tulevaisuudessa.

Toimijoiden ilmoittautumisia tapahtumaan otetaan vastaan 20.8. asti tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/6D0353397BCDF448.

Lisätiedot tapahtumasta: Anja Saksola / Yhdessä ei olla yksin -hanke, anja.saksola@koske.fi / p. 040 526 2521

Tapahtuman facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/371765106793401/