Verkkoryhmä tarjosi tietoa ja vertaistukea keskisuomalaisille omaishoitajille

Tammikuussa 2019 käynnistyi Kosken hallinnoiman Yhdessä ei olla yksin -hankkeen sekä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin yhteistyönä verkkoryhmä, jonka tavoitteena oli tarjota keskisuomalaisille omaishoitajille alusta vertaistuen ja tiedon jakamiselle. Pilottikokeilun taustalla oli useassa kunnassa tehty havainto siitä, etteivät omaishoitajille tarjottavat vertaistuki- ja koulutustilaisuudet nykyisellään riitä palvelemaan omaishoitajien tuen tarvetta.

Syynä tähän on erityisesti omaishoitajien rajallinen mahdollisuus osallistua heille järjestettyihin tilaisuuksiin. Useat omaishoitajat kokevat kuitenkin tekemänsä työn itselleen liian vaativaksi ja erityisesti psyykkistä tukea tarvitaan työssä jaksamiseksi. Vaikka omaishoitajat eivät suuressa määrin korosta kokevansa yksinäisyyttä, osoittavat kyselyt omaishoitajuuden rajoittavan elämää merkittävällä tavalla, joista yhtenä esimerkkinä on rajoittunut mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.

Keväällä käynnistynyt verkkoryhmä toteutettiin discord-alustalla ja siihen osallistui aktiivisesti kymmenen omaishoitajaa. Osa ryhmään osallistuneista toimi lapsensa, osa puolisonsa ja osa vanhempansa omaishoitajana. Viikoittain käydyissä ohjatuissa keskusteluissa toimi alustajina eri alojen asiantuntijoita, minkä jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus jakaa kokemuksiaan tai esittää kysymyksiä aiheesta. Kevään aikana teemoina oli mm. tuet ja etuudet, suun terveys, arjen kuormitus, omaishoidon muutostilanteet sekä omaishoidon ja työssä käynnin yhdistäminen.

Kaikki verkkoryhmään osallistuneet eivät kokeneet sovelluksen käyttöä itselleen sopivaksi, mutta ryhmään aktiivisesti osallistuneet olivat tyytyväisiä ryhmän toimintaan ja toivoivat sille jatkoa. Ryhmä tarjosi osallistujille erityisesti tietoa ja vertaistukea, minkä lisäksi lähes puolet palautekyselyyn vastanneista ilmoitti saaneensa ryhmästä tukea omaishoitajana jaksamiseen. Kolmasosa vastaajista koki ryhmän helpottaneen myös omaishoitajana koettua yksinäisyyttä. Ryhmässä vieraili kevään aikana yli kymmenen eri organisaation edustajaa. He pitivät verkkoryhmästä saatua kokemusta positiivisena ja olivat tyytyväisiä uskaltauduttuaan siihen mukaan. Verkon hyödyntäminen nähtiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi välineeksi niin tiedon jakamisessa kuin asiakkaiden tavoittamisessa. Vaikka asiantuntijuuden jakaminen verkossa oli useimmille vierailjoille uusi työmuoto, ilmoittivat kaikki olevansa mielellään käytettävissä myös tulevaisuudessa.

Vaikka alustan käytössä oli joitakin haasteita, tarjosi se kuitenkin osallistumisen mahdollisuuden niille omaishoitajille, joille muut kokoontumisen muodot eivät ole mahdollisia. Discord-alusta mahdollisti myös erilaisia osallistumisen muotoja; osa omaishoitajista osallistui puhekanavalla käytyihin keskusteluihin mikrofonin välityksellä, kun taas osa kommentoi kuultua keskustelua kirjoittaen. He, jotka eivät ehtineet mukaan päivällä käytyihin keskusteluihin, kävivät kuuntelemassa tallenteen itselleen sopivana ajankohtana.

Omaishoitajien verkkoryhmä jatkuu syksyllä 2019, jolloin sen toiminta laajennetaan valtakunnalliseksi. Ryhmästä tiedotetaan niiden Punaisen Ristin paikallisosastojen välityksellä, joissa järjestetään omaishoidon tukitoimintaa. Ohjattuja verkkokeskusteluja käydään syksyllä kerran kuukaudessa, minkä lisäksi osallistujia rohkaistaan sopimaan myös omaehtoisia keskusteluja. Vaikka ohjatut keskustelut tullaan suuntaamaan jatkossakin koko omaishoitajien laajalle kirjolle, tullaan sovellukseen luomaan kohdennettuja tekstikanavia mm. lapsensa omaishoitajana toimiville.

Lisätietoja:

Anja Saksola, Yhdessä ei olla yksin -hanke
anja.saksola[a]koske.fi / p. 040 526 2521