Opinnäytetyö perustoimeentulotuen Kela-siirrosta julkaistu osana valtakunnallista PRO SOS -hanketta

Opinnäytetyö käsittelee perustoimeentulotuen Kela-siirtoa, joka astui voimaan tammikuussa 2017. Sen tarkoituksena oli selvittää PRO SOS -hankkeen tekemän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun alkukartoituksen avulla, millaista yhteistyötä sekä millaisia asiakasohjauksen tapoja Kelan ja kunnan välillä on toimeentulotukityössä,

mitä kehittämistarpeita Kelan ja kunnan välisissä toimeentulotukeen liittyvissä asioissa on ja millaisia kehittämisehdotuksia työntekijät löytävät sekä, mitä työntekijät ajattelevat toimeentulotukiasiakkaiden tasa-arvon toteutumisesta toimeentulotukityössä. Suurin osa vastaajista työskenteli kunnan sosiaalitoimessa.

Teoriaosuudessa avataan PRO SOS -hankkeen keskeisimmät sisällöt, toimeentulotukeen liittyviä käsitteitä, kuten toimeentulotuen   ja toimeentulotuen saajat, Kela-siirron taustoja sekä aikuissosiaalityöhön liittyviä asioita, kuten Suomen sosiaaliturva, toimeentulotukityö, asiakasohjaus ja neuvonta, kehittäminen ja yhteistyö toimeentulotukityössä sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulma toimeentulotukityössä.

Tutkimustulokset osoittavat, että Kelan ja kunnan yhteistyö tapahtuu useimmiten jonkin viestintävälineen kautta. Yhteistyön syitä ovat yleensä toimeentulotukiasiakkaisiin liittyvät ilmoitukset, perustoimeentulotukihakemuksiin ja päätöksiin liittyvät kysymykset sekä hakemusten välittäminen. Asiakasohjaus on usein sitä, että kunta ohjaa toimeentulotukiasiakkaita perustoimeentulotukihakemuksiin liittyvissä asioissa. Kehittämistarpeet liittyivät Kelan ja kunnan väliseen yhteistyöhön ja Kelan asiakasohjaukseen, toimeentulotukijärjestelmään sekä toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen tunnistamiseen ja sosiaalityön asiakasohjaukseen. Samoihin teemoihin liittyivät myös kehittämisehdotukset. Toimeentulotukiasiakkaiden tasa-arvon toteutumiseen vaikuttavat asiakkaiden toimintakyky ja mahdollisuudet hakea tukea, asiakkaiden palvelutarpeen tunnistaminen, Kelan ruuhkat, työntekijän harkintavalta sekä asioiminen sekä kunnassa, että Kelassa.

Tauriainen, Kirsi; Tuurihalme, Jasmin (2017) Perustoimeentulotuen Kela-siirto: Työntekijöiden ajatuksia Kelan ja kunnan välisestä yhteistyöstä toimeentulotukityössä