Pilottien käynnistelyä ja palvelupakettityöskentelyä PRO SOS -hankkeessa

Keski-Suomen PRO SOS -osahanke on ollut kevään ajan mukana maakunnallisessa sote-uudistustyössä palvelujen järjestämistä pohtivan asiantuntijatyöryhmän ”työrukkasena” koordinoiden työpajoja, joihin on osallistuttu eri puolelta maakuntaa.Työpajoissa ja työryhmissä on tuotettu ns. sosiaalipainotteisten palvelupakettien sisältö- ja laatukuvauksia (vammaisten palvelupaketti, aikuisten sosiaalipalvelupaketti, mielenterveys- ja päihdepalvelupaketti ja yhteistyössä LAPE/Kepa-hankkeen kanssa lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti).  Palvelupaketit ovat  uudenlainen raportoinnin väline ja palvelujen järjestäjien (maakunta) työkalu. Palvelupakettien avulla maakunta saa näkymään yksittäisen tuottajan ja kaikkien tuottajan tuottamien palvelujen kustannukset sekä laatua, vaikuttavuutta ja uudistumiskykyä koskevat tiedot. Palvelupakettikuvauksia tullaan jatkossa käyttämään myös pohjana, kun maakuntaan valitaan palveluntuottajia ja tehdään sopimuksia sekä valvotaan, että toiminta vastaa sitä, mistä on sovittu.

Sote-uudistyön tiukka aikataulu on tuonut omat haasteensa työskentelyyn, siitä huolimatta maakunnan eri työryhmissä on pyritty löytämään aikaa keskustelulle, tuotettu kuvauksia ja osallistuttu työpajoihin. Yhteinen työskentely palvelukuvausten äärellä on ollut yksi tapa jäsentää tulevaisuuden palvelut maakunnallisesti. Työskentelyssä on edetty oman organisaation toiminnan kuvauksista kohti yleisempiä sisältökuvauksia. Työpajat jatkuvat kevään ajan ja jatkossa työstetään edelleen vielä mm. palveluiden yhdyspinta-/integraatiomäärityksiä, saatavuutta/saavutettavuutta ja myöntämiskriteereitä.

PRO SOS -hankkeen kuntayhteistyö on käynnistynyt viidessä pilottityöryhmässä/-tiimissä ja kahdessa ollaan aloittamassa kehittämistyötä. Lisäksi parissa yksikössä vielä kypsytellään hankeyhteistyötä. Kehittämistyötä kohdennetaan monialaisen yhteistyön ja palvelutarpeen arvioinnin selkiyttämiseen sekä omatyöntekijätoimintaan, josta on suunnitteilla myös opinnäytetyö. Asiakkaan asiantuntemuksen hyödyntämistä, osallisuutta ja kehittäjäkumppanuutta tavoitellaan kehittämällä toimintamallia, jossa asiakastyön käytäntöihin (myös määrämuotoinen kirjaaminen) sisällytetään palauteosio systemaattiseen tiedon keräämiseen. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa tutkii asiakasta auttaneita toimintoja palveluprosessissa.

Lisätietoja

Marianne Kuorelahti, hankekoordinaattori, 040 157 7822, marianne.kuorelahti@koske.fi