Romanilasten palveluja parannetaan huomioimalla kulttuuri ja kohtaamalla ihmiset

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tueksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen laatima romanilasten, -nuorten ja -perheiden palveluita koskeva kartoitus teki näkyväksi sen, että puhuttaessa romanilasten ja -perheiden palveluista on samalla puhuttava romanikulttuurista, tapaperinteestä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta palveluiden sisältöihin. Selvitys suosittaa, mm. että Romanipoliittisen ohjelman, Rompo:n, toimenpiteitä jatketaan, romanityön kaikilla tasoilla huomioidaan lasten, nuorten ja perheiden näkökulmat, että romanilasten ja -nuorten lahjakkuudet ja voimavarat tehdään näkyväksi ja valtaväestön tietämystä romaniväestön historiasta, kulttuurista ja elämästä lisätään ja kielteiset asenteet romaniväestöä kohtaan hälvenevät. Selvitys kuitenkin korostaa, ettei pelkkä tieto itsessään riitä parantamaan romanilasten ja -perheiden asemaa vaan tarvitaan todellista ihmisten välistä kohtaamista.

Selvityksen tarkoituksena oli koota olemassa olevaa tietoa romanilasten, nuorten ja perheiden palveluiden nykytilasta (mm. koulu, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut); tunnistaa romaniväestön osalta vahvuudet sekä erityishaasteet ja kehittämiskohdat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ja arvioida ja tehdä kerätyn tiedon pohjalta ehdotuksia, miten romanilasten ja -nuorten näkökulma tulisi huomioida palvelujen kehittämisessä, LAPE-ohjelman muutostyössä sekä laajemmin maakuntauudistuksessa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin muutos. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti marraskuussa 2016, että lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma selvittää myös ruotsinkielisten, saamelaisten ja romanilasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistarpeet.

Romanilapset, -nuoret ja -perheet osana LAPE-muutosohjelmaa -selvityksen laati Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa YTM Tarja Boelius. Selvitys toteutettiin tammikuun 2017 aikana. Ruotsinkielisten, saamelaisten sekä romanilasten, -nuorten ja -perheiden palvelujen kehittämistarpeita koskevat selvitykset on luettavissa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman sivuilla.

Lisätietoja

Marja Heikkilä, johtaja
Puh. 0400 546 613
Sähköposti: etunimi.sukunimi@koske.fi