Elokuussa aloittaneessa KanSa-kouluhankkeessa kehitetään sosiaalihuollon kirjaamista

Kansa-koulu -hankkeella tuetaan kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin niin, että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Hankkeessa kehitetään myös sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja sekä tuetaan sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä KanSa-palveluihin.

Hankkeen tavoitteena on, että

  1. sosiaalipalveluja toteuttava henkilökunta on perehtynyt määrämuotoisten sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin
  2. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on asiantuntijoita, joilla on valmius perehdyttää henkilöstöä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesti yhdenmukaisiin käytänteisiin
  3. asiakasasiakirjojen tietosisällöt sekä niiden laatimisen ja käsittelyn käytännöt vastaavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaissa asetettuja vaatimuksia
  4. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius tuottaa asiakastietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jotka ovat sisällöltään asiakasasiakirjalaissa esitettyjen vaatimusten mukaisia
  5. sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut sekä niihin sisältyvät palveluprosessit on kuvattu kansallisesti yhteensopivalla tavalla
  6. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius kehittää sosiaalihuollon tiedonhallintaa lainsäädännön ja sosiaalipalvelujen muutosten edellyttämällä tavalla.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen kehittämiskokonaisuuteen ja yhteensä kuuteen työpakettiin, joita ovat:

  1. Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

TP 1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
TP 2 Palveluprosessien yhtenäistäminen
TP 3 Asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen

  1. Kirjaamisosaamisen kehittäminen

TP 4 Kirjaamisvalmennuksen sisällön tuottaminen
TP 5 Kirjaamisvalmentajien valmennus
TP 6 Kirjaamisvalmennusten alueellinen toteutus

Hankkeen kohderyhmänä on sosiaalialan henkilöstö, joka käsittelee työssään sosiaalihuollon asiakastietoja. Välittömänä kohderyhmänä ovat sosiaalialan keskeiset asiantuntijat, jotka perehdytetään sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain ja KanSa-kokonaisarkkitehtuurin keskeisimpiin sisältöihin ja tavoitteisiin sekä valmennetaan vastaamaan lain toimeenpanosta omissa organisaatioissaan. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat, jotka toimivat yhteistyössä julkisen sosiaalihuollon järjestämis- ja tuottamisvastuullisten organisaatioiden kanssa.

Hankkeella tähdätään tavoitetilaan, jossa sosiaalihuoltoa järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on riittävä toiminnallinen ja tekninen valmius asiakasasiakirjalain vaatimusten täyttämiseen.

Hanke toteutetaan koko maan kattavana. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajina muut maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa osallistuvat hankkeeseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2015–30.6.2018 ja sen kokonaiskustannukset ovat 2,2 miljoonaa, josta omarahoitusosuus on noin 25 %.

Hankejohtajana toimii Maarit Hiltunen-Toura (Socom Oy). Hankkeen kahteen sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijan tehtävään on valittu VTM, Hanna Lohijoki ja FM, Teppo Taskinen. Teppo aloittaa työnsä 24.8.2015 ja hänen fyysinen sijoituspaikkansa tulee olemaan ISO:n Kuopion toimipiste. Hanna aloittaa työnsä 1.10.2015 ja työskentelee ensimmäisen kuukauden 50 %:lla työpanoksella. Hannan fyysinen sijoituspaikka tulee olemaan Vasso:n toimipiste Turussa. Lisäksi kullakin osaamiskeskuksella on käytettävissä väkiluvun mukaista alueellista resurssia, jonka kohdentumisesta päätetään myöhemmin.

Kansa-koulu Hankesuunnitelma (pdf)

Lisätiedot valtakunnallisesta hankekokonaisuudesta:
Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja
Kansa-koulu –hanke/Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
+ 358 44 748 5305
etunimi.sukunimi@socom.fi

Lisätiedot Kosken alueen hankekysymyksiin:
Raili Haaki, johtaja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
+ 345 50 304 6245
etunimi.sukunimi@koske.fi