Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen ohjausryhmä päätti jatkaa maakunnallisen sote-tuotantomallin valmistelua

Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 22.5.2014 keskustelemaan hankkeen valmistelutilanteesta. Ohjausryhmälle esiteltiin ensimmäinen versio Keski-Suomen mahdollisesta sote-tuotantomallista. Mallia on valmistellut ohjausryhmän huhtikuussa nimeämä maakunnallinen tuotantomallityöryhmä.

Tuotantovaihtoehtojen kartoittamiseksi työryhmä on haastatellut omien organisaatioidensa johtavia virkamiehiä eri puolilta Keski-Suomea. Haastatteluissa on mm. käyty läpi nykyisten palvelutuotantomallien vahvuuksia ja visioitu Keski-Suomen optimaalista tuotantomallia.

Vastauksissa korostuu se, että laaja 817 000 asukkaan järjestämisalue pitää jakaa tuotannon osalta pienempiin osiin. Keski-Suomen näkökulmasta parhaaksi tuotantomalliksi nähdään maakunnallisen tuotantoalue.

Maakunnallisen tuotantomallin vahvuudet

Nykyiset kunnat (mukaan lukien Jyväskylä) koettiin liian pieninä toimijoina järjestää täydellisesti integroituja sote-palveluita. Myös nykyiset sote-alueet (JYTE, Saarikka, Seututerveyskeskus jne.) koettiin liian heiveröisiksi, sillä kaikilla alueilla ei nykyisellään edes perustason sote-integraatio toteudu.

Maakunnalliseen tuotantoalueen vahvuutena nähtiin se, että se olisi riittävän suuri vastapari suurelle tilaajaorganisaatiolle (sote-alue). Toteutuessaan maakunnallisen tuotantoalueen tulisi vastata koko sote-palveluiden tuotannosta Keski-Suomessa. Näin täysi sote-integraatio saataisiin toteutumaan ja palveluprosessit voitaisiin taata koko maakunnan laajuisena.

Varsinaisen palvelutuotannon pitäisi Keski-Suomessa keskittyä vastaajien mukaan ennaltaehkäisevään ja peruspalveluiden tuotantoon. Haastateltujen mukaan palveluita tuottaisi julkisten toimijoiden lisäksi yksityisen palveluntuottajat ja 3. sektorin toimijat. Toiminnan pitäisi vastaajien mukaan rakentaa täysin uudenlaiselle pohjalle, eli se ei rakentuisi nykyisen sairaanhoitopiirin eikä Jyväskylän kaupungin mallien pohjalle.

Vaikka palvelutuotannon osalta korostetaan maakunnallista tuotantomallia, suureen järjestämisalueeseen kuuluminen nähdään vahvuutena. Yhteistyön kautta mm. koko alueen laajuista palvelutuotanto-, kehittämis-, koulutus- ja tutkimusyhteistyötä voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

Hallintomalli ei haastatteluissa noussut keskeiseen asemaan, sillä sen nähtiin olevan ensisijaisesti osa maakunnan poliittista päätöksentekoa. Hallintomallin osalta aineistossa kuitenkin todettiin, että sen pitäisi tukea joustavaa ja asiakaslähtöistä palveluiden tuotantoa. Paikallistason palveluiden turvaamisen kannalta hallinnon pitäisi olla myös ketterää.

Ohjausryhmä päätti jatkaa tuotantomallin valmistelua maakunnallisen mallin pohjalta 19.6. olevassa kokouksessaan. Ohjausryhmä edellytti, että kokoukseen mennessä maakunnan eri virkamiehistä koostuva tuotantomallityöryhmä selkeyttää hallintomallien eri vaihtoehtoja sekä sitä, miten julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa voitaisiin jatkossa tehdä yhteistyötä. Tätä ennen evästystä haetaan 11.6. olevalta Keski-Suomen kuntia edustavalta poliittiselta seurantaryhmältä.

Hankkeen muut kuulumiset

Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeeseen on rekrytoitu hankesuunnittelijoiksi Riitta Pylvänen ja Anu Pihl. He aloittavat tehtävissään kesäkuussa. Hankkeeseen tullaan 1.6.–30.8. välisenä aikana lisäksi rekrytoimaan eri palveluprosessien asiantuntijoita. Tarvittaessa asiantuntijapalveluita ostetaan myös ostopalveluna.

Hankesuunnittelijoiden aloituksen myötä hankkeessa alkaa palvelumallien ja palveluohjauksen konkreettinen työstäminen. Yhteistyössä kuntien kanssa pureudutaan maakunnan sote-palveluiden palveluverkkoon ja aloitetaan lähipalveluiden mallintaminen. Lähipalveluiden osalta aktiivista vuoropuhelua halutaan käydä kuntalaisten ja eri yhteisöjen kanssa.

Ensi syyskuussa käynnistetään lisäksi johtamisen ja osaamisen kehittäminen. Keskeisiä teemoja ovat tietojohtaminen, palvelumuotoilu, henkilöstörakenteen kehittäminen ja monipuolistaminen, työhyvinvointi ja johtamisen kehittäminen. Lain sisällön varmistuessa mietitään tarkemmin myös tutkimukselliset, koulutukselliset ja muut kehittämistarpeet Keski-Suomessa.

Tutustu hankkeen kotisivuihin

Hankkeen kuulumisia voi jatkossa seurata hankkeen www-sivujen kautta. Sivuille kootaan ohjausryhmän ja eri työryhmien muistiot. Sivuilla voi jo nyt tutustua Marja Heikkilän eiliseen esitysmateriaaliin mm. hankkeen ajankohtaisista asioista sekä tuotantomalliluonnoksesta. Sivuilta löytyvät myös ohjausryhmän sekä tuotantomallia valmistelleen työryhmän kokoonpanot.

Hankesivut löytyvät osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/sote2020.

Lisätietoja:
Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja (Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden apulaiskaupunginjohtaja) Pekka Utriainen, p. 014 266 3001
Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä, p. 0400 546 613, Jyväskylän kaupungin kehittämisjohtaja Silja Ässämäki, p. 050 568 5831 ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, p. (014) 269 1670

Lähde: Jyväskylän kaupunki, Ajankohtaista