Yhdessä liikkeellä

Ajankohtaista

Kaikille Keski-Suomen romaneille suunnattu Yhdessä liikkeellä -hyvinvointikyselyyn tuli syksyn aikana yli sata vastausta (vastausaika on päättynyt 20.11.2019). Suurkiitos vastauksista ja avoimesta yhteistyöstä kyselyn toteuttamisessa!

Kyselyn ja koko Yhdessä liikkeellä -hankkeen tuloksista ja niiden pohjalta tehtävistä toimintaehdotuksista raportoidaan tuota pikaa.

Yhdessä liikkeellä on selvitys- ja yhteistyöhanke, joka tähtää Keski-Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja omaehtoisen liikkumisen edistämiseen. Lähtökohtana ovat romaniväestön oma toiminta, tarpeet, ideat ja osaaminen.

 • Nostamme esiin romaniväestön hyvinvointiin vaikuttavia voimavaroja ja esteitä.
 • Teemme näkyväksi arjen pieniä tekoja ja valintoja hyvän elämän kulmakivinä.

Millä keinoilla?

 • Hankkeen kohderyhmä on Keski-Suomen romanit, joita on arviolta noin 500.
 • Haastattelemme romaniväestöä syksyn 2019 aikana puhelimitse, erilaisissa tilaisuuksissa ja ryhmätapaamisissa.
 • Toteutamme hyvinvointikyselyn, johon pääsee vastaamaan myös netissä tämän linkin kautta (kysely avoinna syys-lokakuussa 2019).
 • Kartoitamme ja laajennamme romanityön verkostoja Keski-Suomen kunnissa.

Miten?

 • Hyödynnämme romaniväestön yhteisöllisyyttä ja keskinäistä avunantoa liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä.
 • Romaneja on mukana hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja viestinnässä.

Tutkittua tietoa romaniväestön osallisuudesta ja hyvinvoinnista

Yhdessä liikkeellä -hankkeen esite, jossa tietoa kyselystä ja hankekoordinaattorin yhteystiedot

Romanien valtaväestöä heikommat elinolot ja sosiaalinen asema on tiedetty vuosikymmeniä. Vaikka romanien asemaa on parannettu ja tasa-arvoa edistetty, on syrjintä edelleen romanien arkipäivää.

Romanien hyvinvoinnista ja terveydestä on ollut niukasti ajantasaista tutkittua tietoa. Nyt kuitenkin tuoreen THL:n romaniväestön hyvinvointitutkimus ROOSA:n tulokset todentavat muun muassa monet romaniväestön kansansairaudet, niihin liittyvien riskitekijöiden yleisyyden ja fyysisen toimintakyvyn vaikeudet. Tulokset puoltavat erityisesti romaneille suunnatun, laaja-alaisesti hyvinvointia ja omaehtoista liikkumista edistävän toiminnan tarvetta.

ROOSA-tutkimuksen toteuttaneen THL:n tutkijoiden toimenpide-esityksissä suositellaan, että liikunta- ja hyvinvointimahdollisuuksia tulee lisätä romanien osallisuutta ja romanikulttuurin omia käytäntöjä noudattaen. Tärkeää on myös, että romaniväestön vahvuudet, kuten yhteisöllisyys ja keskinäinen avunanto, hyödynnetään voimavaroina liikkumiseen ja terveyteen liittyvien ongelmien ratkomisessa.

Systemaattista tietoa Keski-Suomen romaniväestön kokemuksista tarvitaan yhteistyön ja jatkotyöskentelyn edistämiseksi

Keski-Suomessa Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi ja aikuissosiaalityö ovat aiemmin järjestäneet romaneille liikuntahankkeita (Romanit liikkeelle 2012-2014), mutta niiden tuloksista on hyvin vähän systemaattisesti kerättyä, analysoitua ja raportoitua tietoa. Toiminnalla oli hyviä välittömiä vaikutuksia romanien liikkumisaktiivisuuteen, fyysiseen kuntoon ja painoon, mutta useat käytännöt loppuivat silti hankkeen päättyessä. Hyvinvointivaikutukset ja toimintatapojen muutos eivät siten useinkaan olleet pysyviä. Nyt on tarkoitus analysoida tarkemmin muun muassa näitä lopahtamisen syitä. Tietoa kootaan myös muualla Suomessa toteutetuista romanien liikunta- ja hyvinvointihankkeiden toiminnasta, tuloksista ja mahdollisista vaikutuksista.

Hanketoimintaa ohjaavat päätavoitteet vuoden 2019 aikana:

 1. Kartoittaa romanien ja hanketoimijoiden näkemyksiä aiemman hanketoiminnan hyvistä käytännöistä, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä vaikutuksista romanien liikkumiseen ja hyvinvointiin. Erityisesti pyritään selvittämään syitä, miksi hankkeen toimintaan osallistuneiden romanien liikunnallinen aktiivisuus loppui pian Romanit liikkeelle -hankeajan päätyttyä.
 2. Selvittää eri sukupuolten ja eri-ikäisen romaniväestön arkiliikkumisen puitteita, liikkumisen esteitä, liikkumista mahdollistavia voimavaroja ja tilanteita.
 3. Koota mahdollisimman kattava yhteistyöverkosto ja toimintamalli tulevan toiminnan kehittämiseksi ja käynnistämiseksi Keski-Suomessa.

Kohderyhmänä Keski-Suomen romanit

Hankkeen kohderyhmä on Keski-Suomen romanit, joita on noin 500. Suurin osa heistä asuu Jyvässeudulla ja Äänekosken seudulla. Paikalliset romanijärjestöt osallistuvat toiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja siitä viestimiseen avustaen muun muassa selvitystyötä varten haastateltavien romanien tavoittamisessa. Hanke vahvistaa romaniasioiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietopohjaa sekä Keski-Suomen ja Jyväskylän asemaa tässä valtakunnallisessa erityisroolissa, joten se on osa Romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskustoimintaa (ROMKE).

Yhdessä liikkeellä -hankkeen yhteistyöverkosto laajenee

Yhteistyöverkostossa ovat mukana Jyväskylän Romaninaiset ry, Jyväskylän Romaninuoret JyväsRoma ry, Äänekosken Romanit ry, Jyväskylän kaupunki, Äänekosken kaupunki, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, joiden työntekijät edistävät hankkeen toteutumista verkostoillaan ja työpanoksellaan. Yhteistyöverkostoa laajennetaan hankkeen aikana kattamaan koko Keski-Suomen maakunta.

Välillisesti toiminta tukee Keski-Suomen maakunnan alueiden elinvoimaa vahvistamalla asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja aktiivista toimijuutta. Selvitysyhteistyö vahvistaa siten myös Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO:n osaamista vähemmistöryhmien hyvinvoinnin edistämisessä.

Yhdessä liikkeellä -hanke aloittaa toimintansa elokuussa ja päättyy 31.12.2019. Hankkeessa toimii yksi tutkimuspohjaiseen kehittämistyöhön erikoistunut hanketyöntekijä. Keski-Suomen liitto on myöntänyt Koskelle 23 050 euron hankerahoituksen.

Yhteystiedot

Päivi Kivelä
hankekoordinaattori
Puh. 040 350 0266
Sähköposti: etunimi.sukunimi@koske.fi