Versova – Vertaistuen ja vapaaehtoistyön kumppanuushanke (2007-2009)

Yhteyshenkilö

Anne Laimio, projektisuunnittelija

Hankkeen toteutusajankohta

2007 – 2009

Versova-hankkeen tavoitteet

Versova-hankkeen tavoitteena on kehittää vertaistukea ja vapaaehtoistyötä niin, että se on arvostettu osa julkisen ja kolmannen sektorin yhteiskunnallista hyvinvointitehtävän toteuttamista. Tavoitteeseen pyritään luomalla toimintamalleja vapaaehtoistoimijoiden ja ammattilaisten väliseen yhteistyöhön. Näitä toimintamalleja hyödyntämällä pystytään paremmin vastaamaan vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen kohdistuviin tarpeisiin riittävillä ja laadukkailla resursseilla.

Tulokset

  • VERTAISRYHMÄT JA VAPAAEHTOISTOIMINTA: Hankkeen aikana syntyy uusia vertaisryhmiä valituille kohderyhmille ja saadaan uusia vapaaehtoistyön paikkoja ja tehtäviä, joihin koulutetaan sopivia toimijoita.
  • AMMATTILAISTEN VALMENTAMINEN: Olemme huomanneet, että pelkkä vapaaehtoisten koulutus ei riitä, vaan myös ammatissa toimivia on tarpeen valmentaa vastaanottamaan ja ohjaamaan vapaaehtoisia, ja lisäksi tietoja vertaisryhmätoiminnasta on päivitettävä. Kouluttamisen myötä vapaaehtoistoiminnan rooli palvelujärjestelmässä selkiytyy.
  • JÄRJESTÖYHTEISTYÖ: Hankkeen aikana kehitetään yhteistyötä keskisuomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Yhteistyö liittyy vapaaehtoisten rekrytointiin, tiedottamiseen ja kouluttamiseen.
  • Tavoitteena on, että vertaisryhmätoimintaan ja vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaukseen ja tukemiseen tarvittava sopiva fyysinen tila löytyy. Esteettömistä ja sopivan neutraaleista, ryhmien kokoontumiseen soveltuvista tiloista on koko ajan puute. Sopivan tilan löytyminen poistaa yhden esteen ihmisten omaehtoisesta toiminnasta ja vapaaehtoistyön ja vertaistuen saatavuus paranevat.

Tuotokset

Hankkeen aikana tuotetaan koulutusohjelmia vapaaehtois- ja vertaisryhmätoiminnasta, toimintamalleja vapaaehtoistyön sijoittamiseen palvelujärjestelmään sekä oppaita vertaisryhmätoiminnasta ja vapaaehtoisten työnohjauksesta.

Vaikutukset

Vapaaehtois- ja vertaisryhmätoiminnan paikka palvelujärjestelmässä vakiintuu ja rooli selkiytyy. Projektitoiminnan myötä ja niiden näkyvyys, tunnettuus, arvostus sekä näihin toimintoihin panostaminen lisääntyvät.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Tausta

Vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella nähdään olevan suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle. Ne täydentävät julkisen vallan sosiaalista vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista ja ajatellaan, että niillä on merkitystä erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Vaikka vapaaehtoistoiminnalla on pitkät perinteet, tämän hetken haasteisiin vastaaminen edellyttää toiminnan kehittämistä niin vapaaehtoisten kuin heitä vastaanottavien toimijoiden kanssa.

Hankkeen kohderyhmät on valittu seudullisten tarpeiden pohjalta. Sosiaalibarometri ja Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus osoittavat, että väestön yleinen hyvinvointi kyllä lisääntyy, mutta toisaalta ikääntyneitä ja mielenterveysongelmista kärsiviä vaivaa yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien sekä tekemisen puute. He ovat jääneet yleisen hyvinvointikehityksen ulkopuolelle ja heitä uhkaa syrjäytyminen. Siitä syystä on tarvetta kehittää uudenlaisia toimintamuotoja yhteistyössä kansalaisten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa.

Vapaaehtois- ja vertaisryhmätoiminta kaipaavat kehittämistä ja tiedontuottamista, jotta niiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämisessä tulee huomioida kaikkien osapuolien, vapaaehtoisten, asiakkaiden ja palvelujärjestelmän tarpeet.

Eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Rahoituksen varmistuttua hankkeeseen palkattiin yksi projektisuunnittelija maaliskuun alussa 2007. Samaan aikaan sekä Vapaaehtoistoiminnankeskus VaPari, että Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys muuttivat toimiviin työtiloihin, samaan taloon kaupungin keskustassa.

Hankkeen ensimmäiset kuukaudet ovat olleet tiedonhankintaa ja hankeideaan perehtymistä. Projektisuunnittelija ja vapaaehtoistyön koordinaattori laativat tarkemman työsuunnitelman syksyä 2007 varten. Kesälomien jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan kumppanuuden toteuttamisesta, viestintäsuunnitelmasta ja yhteistyöstä muun muassa oppilaitosten kanssa. Asiantuntijatyöryhmä kokoontuu. Esitteet ja nettisivut valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä Hyvän olon- ja Seniorimessuilla syksyllä 2007.

Vanhustyön henkilöstön valmennus ja senioritoiminnan suunnittelupäivä järjestetään Vesalassa yhteistyössä seurakunnan vapaaehtoistyön diakonin kanssa. Leskiklubin suunnittelu ja toiminta käynnistyvät. Vertaisohjaajakoulutus käynnistyy ja jatkuu kevääseen tukien koulutuksen aikana alkaneita ryhmiä ja niiden vertaisohjaajia.

Järjestetään ”vertaisohjaajaverstas” toiminta-alueen vertaistoiminnan asiantuntijoille. Verstastyöskentelyn tarkoituksena on koota yhteen olemassa olevaa tietoa vertaisryhmätoiminnasta. Kehitellään vapaaehtoistyön perehdytyskansiota, laitoksissa toimivia vapaaehtoisia ja heidän ohjaajia varten. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja vertaistoiminnan perusteista. Järjestöjen edustajia koulutetaan ja rohkaistaan heitä suuntaamaan ja kehittämään toimintaansa ikääntyneille sopivaksi.

Lasten vertaisryhmätoiminta ei kuulu kohderyhmän valinnan perusteella hankkeen toimintaan, mutta sen kehittymistä Suomessa seurataan. Vertaistukea voi toteuttaa myös puhelimen tai nettiyhteyden välityksellä, mutta nämä vertaistuen muodot eivät kuulu tähän hankkeeseen.

Organisaatio ja johtaminen

Projektiin haettiin kahta työntekijää, mutta rahoitus mahdollisti vain yhden projektisuunnittelijan palkkaamisen. Vapaaehtoistyönkeskus VaPari on Jyväskylän kaupungin ylläpitämää toimintaa. Vapaaehtoistyönkoordinaattorin työnkuvaan on kuulunut koko ajan toiminnan kehittäminen ja tämä tapahtuu nyt hankkeen yhteistyön myötä toimimalla projektisuunnittelijan työparina osa-aikaisesti.

Projektisuunnittelijan lähiesimiehenä toimii Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Keski-Suomen alueen kehittämispäällikkö, joka toimii myös paikallisen yhdistyksen, Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry:n sihteerinä. Yhdistyksen hallitus vastaa projektin taloushallinnosta.

Versova-tiimi, johon kuuluvat projektisuunnittelija ja vapaaehtoistyön koordinaattori sekä heidän esimiehensä, seuraa tiiviisti hankkeen edistymistä ja tekee strategiset päätökset.

Versova-hankkeelle valitaan asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on aktiivinen osallistuminen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sen tehtävänä on myös hankkeen edistymisen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen. Asiantuntijaryhmä osallistuu myös arvioinnin toteuttamiseen.

Toinen työryhmä koostuu yhteistyökumppaneiden edustajista (yhteistyöryhmä) ja sen tehtävänä on erityisesti tiedottaminen; hankkeesta yhteistyökumppaneille ja heidän taustaorganisaatioidensa sisäinen tiedotus.

Hallinnoija

Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys ry

Rahoitus

RAY