SosKes-hanke – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa (2005-2007)

Yhteyshenkilö

Pirkko Uuttu
Projektipäällikkö

Toteutusajankohta

2005-2007

Tavoitteet

SosKes – Kunnallisten sosiaalipalvelujen tietohallinnon yhteistoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa – hanke tavoittelee koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tiedonkulun ja yhteistyön parantamista. Tähän suuntaan pyritään etenemään luomalla alueellisia sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjestelmäratkaisuja henkilöstön ja asiakkaiden käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on erityisesti tietoteknologian käytön edistäminen ja hyödyntäminen seuraavilla sosiaalialan osa-alueilla:

  1. Keski-Suomen alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyössä ja verkot-tumisessa
  2. henkilöstön osaamisen ja työolojen kehittämisessä
  3. sosiaalihuollon ammattilaisten tiedon hyödyntämisessä, tietopohjan laajentamisessa ja tiedon käytet-tävyyden edistämisessä sekä tietotarpeeseen vastaamisessa
  4. Keski-Suomen alueen sosiaalialan palvelujen tarjonnassa, saamisessa ja laadun turvaamisessa

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hallinnoija

Jyväskylän maalaiskunta

Hankkeen tausta

Valtioneuvosto teki vuoden 2003 lopussa periaatepäätöksen sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi. Periaatepäätös käynnisti kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen, johon yhtenä hankkeena sisältyi ”Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa”. Vuonna 2005 Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa eli SosKes-hanke sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta ja hanke käynnistyi.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunnan kaikki kunnat.

Hankkeen eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

SosKes-hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi 1.6.2007. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 4.4.2007 annetulla päätöksellä SosKes2- jatkokehittämishankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 454 000 euroa. Jatkohanke toteutetaan ajalla 1.6.2007-30.10.2009.