Osaamisen kehittäminen ja kuntien tukeminen rahapelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa

Toteutusajankohta

2008–2017

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Osaamisen kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa. Eräs keskeinen tavoite on vahvistaa ongelmapelaamista työssään kohtaavan henkilöstön osaamista. Tuotettujen koulutusten valtakunnallista järjestämistä koordinoi THL:n toimeksiannosta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske).

Tarjolla on seuraavat verkkokurssit:

 • Rahapeliongelmien kohtaaminen -verkkokurssi
 • Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky -verkkokurssi
 • Rahapeliongelmien kohtaaminen mielenterveystyössä -verkkokurssi
 • Pelihaittojen ehkäisy -itseopiskeluaineisto

Tarjolla on eri pituisia ja eri kohderyhmille tarkoitettuja verkkokursseja, joista yhden voi suorittaa itseopiskeluna. Osassa kursseja aineistoja on myös muusta pelaamisesta kuin rahapelaamisesta. Kursseja voivat hyödyntää lukuisten eri alojen työntekijät tai opiskelijat joko osana muita opintojaan tai ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Lisäksi tarjolla on syventävä Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus.

THL:n koulutuksia rahapelihaittojen ehkäisyyn ja hoitoon.

Pelihaittaosaamista tarvitaan eri työtehtävissä

Rahapelaaminen yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana on edelleen liian vähäisessä määrin tunnettu. Monet pelaajat ja heidän läheisensä kokevat edelleen, että heidän tarpeensa eivät tule huomioiduksi palvelujärjestelmässä. Heitä auttavat ammattilaiset puolestaan tarvitsevat tukea osaamisensa kasvattamiseen.

Esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaiset ovat kertoneet eri kyselyissä, että heillä on osaamistarpeita rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Tietoa voi hankkia omaehtoisesti, mutta lisäksi on hyvä saada koulutusta. Sitä kautta saadaan työvälineitä, toimintamalleja ja ajankohtaista tietoa ongelmapelaamiseen liittyen.

Koulutusta voi hyödyntää:

 • peliongelmien ehkäisyssä
 • peliongelmien tunnistamisessa ja arvioinnissa
 • neuvonnassa ja ohjauksessa palveluihin
 • hoidossa ja kuntoutuksessa
 • oman raha- ja muun peliasiantuntemuksen kasvattamisessa.

Kuntien tukeminen

Liiallisesta rahapelaamisesta aiheutuu sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Näitä voi aiheutua pelaajalle itselleen, hänen lähiyhteisölleen ja yhteiskunnalle. Kunnat ovat avainasemassa laadukkaan rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon toteuttamisessa.

Rahapeliongelmien ehkäisyä ja hoitoa tuetaan THL:ssa yhteistyöllä kuntien kanssa, tuottamalla tukiaineistoja, ajankohtaista tietoa verkkosivustolle sekä järjestämällä koulutusta osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on edistää suunnitelmallista rahapeliongelmien ehkäisyn, ja hoidon saatavuuden sekä laadun, kehittämistä kunnissa ja alueilla.

Työmuodot kehittämisyhteistyössä

Työmuodot valikoituvat kehittämiseen osallistuvien toimijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kehittämistä voidaan toteuttaa yhteistyössä kuntatuen erikoissuunnittelijan kanssa

 • ideointina, suunnitteluna, arviointina ja mallinnuksena Puhutaan rahapelaamisesta -työpajoissa
 • mielenterveys- ja päihdesuunnitelmien konsultointina
 • pilottikokeiluina
 • räätälöityinä henkilöstökoulutuksina.

Materiaalia

Raiski, Tuula-Leena. Osaamisen kehittämistä 2008-2016. Loppuraportti. 31.5.2016 (pdf)

Raiski, Tuula-Leena. Osaamistarve rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. THL raportti 3/2011 (pdf)