Lastensuojelun työparimalli -hanke (2020-2022)

Hanke on päättynyt 31.12.2022

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tarjoaa maakunnan kunnille lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluita 31.12.2022 saakka ”Lastensuojelun työparimalli” -hankkeen alla. Tänä aikana palvelu on kunnille maksutonta ja käytettävissä on kaksi sosiaalityöntekijää, joista toinen työskentelee suoraan hankkeessa Jyväskylän kaupungin palveluksessa.

Toteutuksen taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Tulevaisuuden sote-keskus – hanke. Keski-Suomen sote-keskus -hankkeen yksi osakokonaisuus on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen osaksi monialaisten sote-keskusten toimintaa, jonka osa tavoitteita ovat:

  • Lasten ja perheiden sosiaalityön laadun parantaminen
  • Yhteisten toimintamallien ja palvelupolkujen luominen maakuntaan

Tarkoituksena on lisätä työn vaikuttavuutta ja säästää kustannuksia.

Hankkeen myötä sosiaalityön kentälle järjestetään lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparitukea haastaviin tilanteisiin koko maakunnan alueelle. Kuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tarjotaan työparitukea konsultoinnin, mentoroinnin ja koulutuksen avulla sekä asiakastyön työparina toimimisen kautta. Tarkoituksena ei ole paikata puuttuvia resursseja, vaan työskentelyn tavoitteena on tarjota lastensuojelun laadun lisäämiseen tähtääviä palveluita koko maakunnan alueelle sekä asiakastyön työparitukea niihin kuntiin, joissa sitä ei ole muutoin saatavilla. Kuhunkin asiakastilanteeseen tarvitaan lisäksi aina virkavastuulla toimiva kunnan oma sosiaalityöntekijä.

Hankkeen tavoitteet

Työparituki toteutetaan yhtäaikaisesti, kun kehitetään lastensuojeluun uutta palvelumallia, jonka tavoitteena on kestävä kehitys. Tarkoituksena on lastensuojelun viimesijaisten, lakisääteisten tehtävien hoitaminen yhteistyössä. Kehittämistyön tavoitteena on paineen poisto lastensuojelun ”palokuntamaisesta” työstä ja painopisteen siirto sosiaalihuoltolain mukaiseen työhön. Tavoitteena on myös toiminta- ja osaamisrakenteen uudistaminen siten, että systeeminen työote saataisiin juurrutettua eri toimintaympäristöihin ja monitoimijainen yhteistyö olisi luonteva osa työskentelyä.

Tämän saavuttamiseksi tarvitaan lastensuojelun toimintakäytänteiden sekä palvelusisältöjen kehittämistä ja yhtenäistämistä maakunnan kunnissa. Samoin tarvitaan osaamisen tukirakenteiden kehittämistä ja yhtenäistämistä. Tämä edellyttää samanaikaista sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden vahvistamista. Käytännössä tätä kehittämistyötä tehdään yhdessä Lumo- hankkeen ja TulSote hankkeen kanssa kartoittamalla kentällä esille nousevia haasteita. Yhteistyössä Lumo -hankkeen kanssa edistetään maakunnallisesti systeemistä työotetta ja monitoimijaista yhteistyötä. Yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa puolestaan edistetään perhekeskustoiminnan juurruttamista, joka osaltaan edistää monitoimijaista ja systeemistä työotetta niin lastensuojelussa, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kuin yhteistyötahojen toiminnassa.

Monitoimijainen työote lisää työn laadukkuutta ja tehokkuutta ja säästää siten aikaa myöten kustannuksia.

Yhteystiedot

Katja Salminen-Lahtinen
lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä