Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten Koske kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja ja miten toimia, jos huomaat tiedoissasi virheitä tai haluat henkilötietosi poistettavan.

1. Rekisterinpitäjä

Y-tunnus: 1523864-4
Nimi: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry
Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä
Verkkosivut: http://koskeverkko.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen keräämisen tarkoituksena on kerätä yhdistyksen toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, tilaisuuksien markkinointia ja järjestämistä sekä niiden laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

3. Mitä henkilötietoja Koske kerää

Henkilötietoja saamme suoraan sinulta, kun ilmoittaudut tilaisuuksiimme, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä. Voimme myös etsiä henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten kuntien tai eri organisaatioiden internetsivuilta.
Keräämme tyypillisesti henkilön etu- ja sukunimitiedot, sähköpostin sekä esimerkiksi seuraavia tietoja:
▪ yhteystiedot (postiosoite, puhelin)
▪ ammattinimike ja työskentelyorganisaatio
▪ laskutusosoite (postiosoite, postinumero, postitoimipaikka tai organisaation sähköinen laskutusosoite)
▪ ruoka-aineallergiat

4. Rekisterin suojauksen periaatteet

Koskessa on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät menettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytösten, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Kosken toimintaan osallistuvien tietoja säilytetään aina käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan
takana olevissa laitteissa ja ohjelmissa: yhdistyksen työntekijöiden tietokoneissa, muistitikuilla, arkistointiin käytettävässä pilvipalvelussa (Arkki), tiedonkeruu- ja aineistoanalyysiohjelma Webropolissa sekä sähköisen uutiskirjeen palvelimella. Kukin työntekijä käsittelee vain hänen vastuullaan olevien toimintojen ja niihin osallistuvien henkilöiden tietoja.

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot (kuten osallistujalistat) säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Toimintaan osallistuvien henkilötiedot sijaitsevat Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n omistamilla tietokoneilla käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Myös osallistujatietojen keräämisessä käytettävä
Webropol-ohjelma ja Arkki vaativat käyttäjätunnuksen. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

3) Sähköisen uutiskirjeen tilanneiden rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

5. Tietojen luovuttaminen / Luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoa saatetaan tilapäisesti luovuttaa rekisterinpitäjien ulkopuoliselle henkilöstölle. Näin saatetaan tehdä, jos tapahtumaa järjestetään yhteistyössä toisen organisaation kanssa. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen, henkilötietorekisteri saattaa sijaita ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla. Näin on esimerkiksi pilvipalveluita käytettäessä. Näissä tapauksissa tietoa saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Tietojen tarkastusoikeus

Kosken toimintaan osallistuvalla henkilöllä on oikeus:
▪ tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihinsa
▪ pyytää korjausta virheellisiin tietoihin
▪ pyytää tietojen poistamista
Kun sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, haluat tarkastaa tai poistaa tietosi, ota yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöihin.
Henkilötietojen korjaamis- ja poistopyynnöt teemme ilman aiheetonta viivytystä. Korjaamme tietoja myös oma-aloitteisesti.

7. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

8. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Jos sinulla on kysyttävää rekisteriselosteesta tai haluat poistaa tai muuttaa tietojasi, ota yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin:

Johtaja Sointu Möller, 040 821 9553, sointu.moller(at)koske.fi
Erikoissuunnittelija Sivi Talvensola, 0400 904 663, sivi.talvensola(at)koske.fi