Sosiaalialan osaamiskeskukset

Suomessa toimii yksitoista sosiaalialan osaamiskeskusta, jotka muodostavat koko maan kattavan sosiaalialan alueellisen tutkimus- ja kehittämisverkoston. Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan perustana on laki (linkki Finlex-sivustolle), joka tuli voimaan vuonna 2002. Osaamiskeskusten perustoimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Muu rahoitus tulee kunnilta tai erilaisena hankerahoituksena. Sosiaalialan osaamiskeskusten asemaa tulevilla hyvinvointialueilla selvitetään kevään 2022 aikana (linkki STM:n tiedotteeseen). 

Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määriteltynä tehtävänä on sosiaalialan osaamisen sekä perus- ja erityispalvelujen kehittäminen. Lisäksi sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat linkkinä alan koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön välillä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminnan toteuttaminen, ja alueellisen yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen palvelujen tuottamiseksi.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat hallinnoltaan erilaisia ja rakentuneet vastaamaan oman toiminta-alueensa tarpeisiin. Lisäksi osalla on oma erityistehtävänsä: Finlandssvenska Kompetenscentret (FSKC) toimii ruotsinkielisen väestön osaamiskeskuksena ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on saamenkielisen väestön palvelujen kehittäminen.