Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskusten asiakastapahtumatilastot 10/2010–9/2011 (HAVU)

Yhteyshenkilö

Sini Talvensola/Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Puhelin:0400 904 663

Perustiedot

Hanke on päättynyt syyskuussa 2011

Vuosina 2009–2011 toteutetussa HAVU-hankkeessa luotiin malli, jota kokeiltiin Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Havukeskusmalliin kuului, että asiakkaat hyödynsivät palvelua vapaaehtoisesti oman tarpeensa mukaan eikä palvelu ollut sidoksissa asiakasta koskevaan päätöksentekoon. Havukeskuksen toiminta oli kohdistettu vammaisille työnantajille, avustajana toimiville henkilöille, avustustehtäviin hakeville työnhakijoille sekä viran omaistahoille ja omaisille.

Mitä PAKU-hankkeessa on tehty?

Keskuksissa tarjottiin palvelutoimintoja, neuvonta ja ohjaus, monipuolinen rekrytointiapu, yleinen apu kirjallisissa tehtävissä, erilaiset tukipalvelut sekä työnhakijoiden esihaastattelut. Lisäksi tehtiin asiakkaiden palvelu tarpeiden kartoitusta laatimalla asiakkaille henkilökohtaisia asiakasprofiileja, joissa määriteltiin keskukseen kohdistuva asiakkaan tuen ja avun tarve.  Havukeskustoimintaan kuului myös nettipalvelu Avustajaportin hyödyntäminen, jonka kautta avustajaa tarvitsevat työnantajat ja työtä etsivät avustajat saattoivat kohdata.  

Yhteistyökumppanit

Raportin aineiston muodostaa Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen

avun keskusten asiakastapahtumatilastoinnit vuoden mittaiselta, 1.10.2010–30.9.2011

väliseltä ajalta. Asiakastapahtumien systemaattinen tilastointi aloitettiin Havu-keskuksissa

lokakuun 2010 alussa. Lomake on kehitetty yhteistyössä Assistentti.infon henkilökohtaisen avun keskusten jaoston kanssa.

Hankkeen tuotoksia

Hankkeen loppuraporttia ei ole virallisesti julkaistu.  Sivi Talvensola Koske ry:stä julkaisi 27.6.2012 väliraportin, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskusten asiakastapahtumatilastot 10/2010–9/2011.  Raportissa on käyty pääpiirteittäin läpi Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskusten kehittämishankkeen asiakastapahtumatilastoja. Talvensolan mukaan tutkimatta jäivät muun muassa hankekuntien paikkakuntakohtaiset tilastot, jotka jouduttiin rajaamaan raportin ulkopuolelle aiheen laajuuden vuoksi. Kuntakohtaisten tietojen tarkastelu olisi tuonut lisätietoa henkilökohtaisen avun keskusten paikallisesta käytöstä ja tarpeesta. Laajemmassa viitekehyksessä tilastointi vuosittain jatkuvana toimintana mahdollistaisi muutoksen seurannan ja kehittämiskohteiden paikallistamisen henkilökohtaisen avun keskuksissa sekä parhaassa tapauksessa myös valtakunnallisen vertailun keskusten välillä.

Talvensolan väliraportti kokonaisuudessaan:

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2014/01/Keski-Suomen-ja-Etela-Pohjanmaan-Havu-keskusten-asiakastapahtumatilastot_final_5.pdf

Muut raportit

Selja Kuitusen harjoitteluraportti 9, ” Nykytilanne ja toimintatavat, henkilökohtaisen avun keskukset” käsittelee osaltaan myös Havuhankkeen tuloksia. Kuitusen mukaan Havu-keskusten asiakastapahtumien analyysistä käy ilmi, että keskusten asiakkaat tarvitsevat ja ovat saaneet monipuolista tukea ja apua. Rekrytointiapu sekä ohjaus ja neuvonta työsuhteen eri kysymyksissä nousevat keskeiseen osaan Havu-keskusten palvelukokonaisuudessa niin vammaispalveluiden asiakkailla kuin avustajilla. Koko Kuitusen harjoitteluraportti:

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kuitunen_Harjoitteluraportteja_9.pdf