Yhteispalvelun kehittämisprojekti 2007 – 2010

Valtakunnallinen kokeilu- ja kehittämishanke, jota toteutettiin neljässä osaprojektissa Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Oulussa.

Yhteyshenkilö

Sirpa Sulku, kehittämiskoordinaattori

www.stkl.fi

Toteutusajankohta

2007-2010

Tavoitteet

Projektissa tuotettiin tietoa, kokemuksia ja käytäntöjä järjestöjen keskinäisestä ja järjestöjen ja julkisen yhteistyöstä yhteispalvelupisteissä (Jyväskylä ja Kouvola) sekä kohtaamispaikoissa (Joensuu ja Oulu). Projektissa hankittiin tietoa ja kokemuksia siitä, millä edellytyksillä ja miten yhteistyötä voidaan toteuttaa.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Järjestöt yhteispalveluissa -opas

Hallinnoija

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL)

Rahoitus

Raha-automaattiyhdistys ry

Eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Toteutus

Projektissa koottiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiedotusta, neuvontaa ja asiantuntemusta julkishallinnon yhteispalvelupisteisiin sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoille. Toiminta toteutui vuosien 2008-2010 aikana Joensuussa Kansalaistalolla, Oulussa Kumppanuuskeskuksessa sekä Jyväskylän ja Kouvolan kaupunkien yhteispalvelupisteissä. Jokaisessa osaprojektissa työskenteli projektikehittäjät, jotka edistivät ja tukivat alueillaan järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Valtakunnallisesti koko hanketta koordinoi STKL:n kehittämiskoordinaattori.

Projektin toiminta jakaantui kolmeen eri vaiheeseen: 1) 2007 valmisteluvaihe, 2) 2008-2009 aktiivisen kehittämisen, tiedon ja kokemusten keruun, arvioinnin sekä tiedottamisen aika ja 3) 2010 tulosten ja tuotosten levittäminen ja käyttöönotto.

Kokeilu- ja kehittämistyö tuotti tietoja ja käytäntöjä järjestöjen keskinäisestä sekä järjestöjen ja julkisen välisestä yhteistyöstä sekä julkishallinnon yhteispalvelupisteissä että matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla. Tiedot, kokemukset ja käytännöt ovat koottu kahteen projektin lopputuotokseen: Järjestöt yhteispalvelupisteissä –opas yhteistyön toteuttamiseen sekä Tukea ja neuvontaa – Sosiaali- ja terveysjärjestöt neuvontatyössä –artikkelijulkaisu.

Jyväskylän osaprojekti

Jyväskylän osaprojektissa kokeiltiin ja selvitettiin sitä, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat olla kumppanina julkishallinnon yhteispalvelussa. Erityisenä piirteenä oli tehdä järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa näkyvämmäksi ja lisätä sekä kansalaisten että julkisen sektorin toimijoiden tietoisuutta vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen mahdollisuuksista.

Keskeinen yhteistyöverkosto muodostui valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen aluetyöntekijöistä ja piiri- ja paikallistasolla toimivista yhdistyksistä sekä julkisen sektorin toimijoista. Yhteistyötä tehtiin myös alueella toimivien hankkeiden kanssa. Yhteistyöverkoston kanssa yhteistyössä suunniteltiin, toteutettiin, kehitettiin ja arvioitiin yhteistyömuotoja ja -tapoja. Verkostolle järjestettiin yhteisiä tapaamisia kaksi kertaa vuodessa.

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteissä kokeiltiin ja kehitettiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yhdistysten tiedottamista, aluesihteerien ja/tai paikallisyhdistysten vapaaehtoisten yhteisesti järjestämiä tilaisuuksia sekä teemaviikkoja tai -päiviä. Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa tehtiin näkyväksi tiedottamalla järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta ja koulutuksista sekä järjestämällä infotilaisuuksia, tapahtumia ja teemaviikkoja. Toiminnan myötä kaupungin yhteispalvelupisteiden palveluvalikoimat laajentuivat järjestöjä ja niiden toimintaa koskevalla tiedolla.

Osaprojektissa kokeiltiin projektikehittäjän tekemää ohjaus- ja neuvontatyötä Vaajakosken yhteispalvelupisteessä sekä Jyväskylän Työttömien Tuki ry:n ylläpitämässä Uusiotuotteessa vuosien 2008-2009 aikana. Neuvontatyössä projektikehittäjä tarjosi asiakkaille tietoa viranomaisten sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamista tukimuodoista ja palveluista sekä auttoi tietojen etsimisessä. Tavoitteena oli myös kerätä tietoa, havaintoja ja kokemuksia kansalaisten kokemista tuen ja palveluiden tarpeista sekä hyvinvoinnin vajeista vaikuttamistyön tueksi.

Merkittävä alueellinen tulos ja tuotos oli Jyväskylän kaupungin innovaatiopalveluiden ja yhteispalvelujen palveluneuvojien kanssa yhteistyössä laaditut kirjalliset yhteistyön pelisäännöt. Pelisäännöt sisältävät keskeiset, yhteispalvelupisteen ja järjestöjen välisen yhteistyön toteuttamisessa sovittavat asiat. Paikallisesti tulosten levittäminen ja käyttöönotto sekä kokemusten vaihtaminen jatkuu yhteistyöverkoston tapaamisissa, joita järjestetään säännöllisesti projektin päättymisen jälkeenkin.