SosKes2-hanke – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa (2007-2009)

Hankkeen yhteyshenkilö

Pirkko Uuttu
Projektipäällikkö

Hankkeen toteutusajankohta

2007-2009

Hankkeen tavoitteet

SosKes2-hanke laajentaa jo olemassa olevaa terveydenhuollon yhteisöverkko MediKesin infrastruktuuria, jolla vahvistetaan koko Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyön ja tiedonkulun parantamista. Lisäksi yhteisöverkkoon on liitettävissä uusia käytännön työtä tukevia järjestelmiä. Yhteistyössä eri sektoreilla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hanke määrittelee ja toteuttaa yhteisöverkon sisällön ja palvelut vastaamaan toimijoiden yhteisiä ja erillisiä tietotarpeita.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hallinnoija

Jyväskylän maalaiskunta

Hankkeen tausta

Valtioneuvosto teki vuoden 2003 lopussa periaatepäätöksen sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi. Periaatepäätös käynnisti kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen, johon yhtenä hankkeena sisältyi ”Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa”. Vuonna 2005 Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa eli SosKes-hanke sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta ja hanke käynnistyi.

Hanke alkoi rakentaa SosKes-yhteisöverkkoa, joka on Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisille räätälöity ajantasainen sisäinen tiedotuskanava ja työväline. SosKesin tietosisältö määriteltiin yhdessä Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Hanke kartoitti myös maakunnan sosiaalialan henkilöstön tietotekniikkaosaamista.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen päättyessä SosKesin sisältöä ovat sosiaalipalveluista mm. vammais- ja vanhuspalvelut, lastensuojelu ja edunvalvontapalvelut. SosKesissä on myös kuntahakemisto, josta löytyvät kaikkien Keski-Suomen kuntien sosiaalipalvelut yhteystietoineen.

SosKes-hankkeen hallinnoinnista vastasi Jyväskylän maalaiskunta ja siihen osallistuvat kaikki Keski-Suomen maakunnan kunnat. Hankkeen ohjausryhmä muodostui eri osallistujatahojen edustajista (kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, oppilaitokset).

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 4.4.2007 annetulla päätöksellä SosKes2– jatkokehittämishankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 454 000 euroa. Jatkohanke toteutetaan ajalla 1.6.2007-30.10.2009.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunnan kaikki kunnat.