Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen Keski-Suomessa -hanke (2006-2007)

Yhteyshenkilö

Tuija Hauvala
projektikoordinaattori

Toteutusajankohta

1.5.2006 – 31.12.2007

Tarkoitus ja tavoitteet

Maakunnallisen sosiaalipäivystyshankkeen tavoitteena on:

 1. Nivoa ja kehittää maakunnassa jo toiminnassa olevia malleja sekä luoda toimiva, kustannustehokas maakunnallinen sosiaalipäivystysjärjestelmä, joka palvelisi tasa-arvoisesti maakunnan asukkaita.
 1. Turvata maakunnan alueella kansalaisten kiireellisen sosiaalisen avun ja tuen saanti myös virka-ajan ulkopuolella huomioiden myös seudulliset olosuhteet mm. asuinpaikasta huolimatta.
 1. Tiivistää kuntien sosiaalipalveluiden, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten yhteistyötä ja luoda pelisäännöt sosiaalipäivystyksen käytölle.
 1. Määrittää, mitä asioita hoidetaan sosiaalipäivystyksenä ja minkä suuruiselle väestöpohjalle palvelu tarkoituksen mukaista rakentaa.
 1. Rakentaa pysyvä järjestelmä sosiaalisen hädän varhaiseksi tunnistamiseksi ja päivystysluonteisen intervention mahdollistamiseksi.
 1. Saada maakunnallinen sosiaalipäivystysjärjestelmä toimimaan vuoden 2007 aikana.
 1. Tutkia ja tehdä näkyväksi sosiaalipäivystystyön ennaltaehkäisevää vaikutusta asiakkaan jatkoavun ja sosiaalityön tarpeeseen.

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Hallinnoija

Uuraisten kunta

Hankkeen tausta

Valtioneuvosto on antanut 2.10.2003 periaatepäätöksen sosiaalialan tulevaisuuden turvaamisesta suhteessa palvelujen saamiseen ja laatuun. Tämä periaatepäätös sisälsi myös kattavan sosiaalipäivystyksen luomisen koko maahan 2007 mennessä. (STM ja Suomen Kuntaliitto 2005.)

Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen – hankkeen kehittäminen alkoi Keski-Suomen sosiaalijohdon työkokouksesta 18.3.2005, jolloin päätettiin laittaa vireille maakunnallisen sosiaalipäivystyksen kehittämishankkeen rakentaminen ja perustettiin maakunnallinen työryhmä suunnittelemaan sosiaalipäivystystä. Maakunnallinen työryhmä kokoontui keväällä, kesällä ja syksyllä 2005 sosiaalipäivystysasian tiimoilta. Uuraisten kunta sitoutui hallinnoimaan hanketta. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Uuraisten kunta tekivät yhteistyössä hankehakemuksen Länsi-Suomen Lääninhallitukselle 27.12.2005 ja Lääninhallitus myönsi valtionavustuksen kehittämishankkeelle 27.2.2006.

Hankkeeseen ovat sitoutuneet kaikki Keski-Suomen 30 kuntaa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Kriisikeskus Mobile, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Hätäkeskuslaitos, Poliisi, Keski-Suomen pelastuslaitos, Suomen Erillisverkot Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja kuntien terveyskeskukset sekä eri hankkeet (mm. SosKes).

Hankkeen rahoitus

Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen Keski-Suomessa -hankkeen valtionavustus on 116 779.00 euroa ja kuntien osuus 38 926.00 euroa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 155 705.00 euroa. Kuntakohtaiset kustannukset pohjautuvat kunnan asukaslukuun ja muodostuvat hankkeeseen osallistumiseen perustuen joko kokonaiskustannusosuudesta tai koulutus- ja työnohjausosuudesta. Kokonaiskustannusosio on 14.6 snt/asukas/2 v. Koulutus- ja työnohjausosio 8.9 snt/asukas/2v.

Hankkeen eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Hankkeen myötä kartoitetaan maakunnassa jo toiminnassa olevat sosiaalipäivystysmallit ja niihin mahdollisesti liittyvät kehittämistarpeet. Käydään avointa keskustelua sosiaalipäivystykseen liittyvistä kysymyksistä ja maakunnallisen sosiaalipäivystyksen rajaamisesta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kunnissa toimivat ns. ”matalan kynnyksen” mallit on tarkoitus säilyttää.

Olemassa ollutta järjestelmää täydennettiin luomalla viranomaisvaltuudet omaava takapäivystys-rengas Kriisikeskus Mobilen toiminnassa mukana olevien kuntien (Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Uurainen, Petäjävesi, Laukaa, Hankasalmi, Muurame, Toivakka ja Joutsa) alueelta. Kriisikeskus Mobileen liittyi 1.1.2007 alkaen edm. kuntien lisäksi kuusi uutta kuntaa – Korpilahti, Multia, Keuruu, Leivonmäki, Luhanka ja Uusi Äänekoski – joista osasta kuntia osallistuu myös sosiaalityöntekijöitä päivystystyön tekemiseen.

Maakunnallinen takapäivystysrengas koottiin viranomaisvaltuudet omaavista sosiaalityöntekijöistä. Takapäivystysrenkaaseen kuuluu 29 päivystäjää yhdeksän Mobile-kunnan alueelta. Takapäivystysrengas toimii maakunnallisen sosiaalipäivystyksen ns. takapäivystyksenä hankekunnille – lukuun ottamatta Jämsän seutua. Jämsän, Jämsänkosken ja Kuhmoisten kuntien alueella on 1.4.2007 alkaen psykososiaalisen kriisipäivystyksen tukena toiminut seudun oma takapäivystysrengas alueen sosiaalityöntekijöistä.

Maakunnan sosiaalipäivystys on ”korkean kynnyksen sosiaalipäivystystä” ja yhteydenotot tapahtuvat vain viranomaisten välityksellä sosiaalipäivystyksen rajaukseen perustuen – poikkeuksena Konneveden sosiaalipäivystys, johon kuntalaiset voivat ottaa suoraan yhteyttä. Kriisikeskus Mobileen suodattuu myös suorista asiakasyhteydenotoista tilanteita, joista voidaan tarvittaessa olla yhteydessä maakunnalliseen sosiaalipäivystäjään.

Hankkeen myötä on järjestetty koulutus- ja kehittämispäiviä sosiaalipäivystyksessä mukana olevia ammattilaisia yhtenäisen ymmärryksen saavuttamiseksi sosiaalipäivystyksen toimintaan liittyvistä perus- ja erityiskysymyksistä. Maakunnalliset koulutus- ja kehittämispäivät ovat mahdollistaneet ylikunnalliset keskustelut sosiaalipäivystyksen kehittämisestä sekä sen toteuttamisesta maakunnan eri alueilla. Sosiaalipäivystäjinä toimiville ammattilaisille on järjestetty ja järjestetään päivystysrenkaitten työnohjausta, jolla tuetaan päivystäjien jaksamista ja järjestelmän jatkuvuutta.

Hankkeen tavoitteita on toteutettu ja tullaan toteuttamaan kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden välisenä tiiviinä yhteistyönä. Hankkeen aikana mukana olevat toimijat ja yhteistyökumppanit kohtaavat toisiaan yhteisissä koulutus- ja kehittämispäivissä sekä konkreettisen päivystystyön kautta.

Päivystysjärjestelmää seurataan mm. tilastoin ja tuloksista raportoidaan kirjallisesti hankkeen ohjausryhmää, kuntia sekä päivystäjiä.

Maakunnallista sosiaalipäivystysmallia kokeillaan vuoden 2007 aikana. Hankkeen aikana kerätään tietoa ja kokemuksia sosiaalipäivystyksestä. Eri seutukuntien päivystysmallien ja alueelle rakennettavan päivystysrenkaan toimintaa seurataan ja sen toiminnasta kerätään vertailukelpoista tietoa sosiaalipäivystyskokeilun ajan. Myös toiminnan kustannuksista kerätään seurantatietoa. Hanketta arvioidaan ja toimintamallia suunnataan tavoitteiden suuntaiseksi sekä suunnitellaan ja kohdennetaan ennaltaehkäisevää sosiaalihuoltoa tarkoituksenmukaisempaan suuntaan.

Lisätietoja sosiaalipäivystyksestä

Lisätietoja sosiaalipäivystyksestä ja toimivista sosiaalipäivystysmalleista on saatavissa mm. seuraavista lähteistä:

 • Kiireellinen sosiaalipalvelu. Sosiaalipäivystyksen järjestäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto. Opas 8. 2005.
 • Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvitys 2006:64. 2006.
 • Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelusuhde ym. kysymyksistä. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Työryhmämuistio. 2007.
 • Majoinen Kaija, Sahala Heli ja Tammi Terhi: Sosiaalipalveluja seutuyhteistyöllä – ideasta sopimukseen. STM ja Suomen Kuntaliitto. 2003.
 • Malkamäki Minna. Esiselvitys sosiaalipäivystyksen tarpeesta ja järjestämismahdollisuuksista. SO-Net Botnia. 2003.
 • Oksanen Pasi. Seudulliset sosiaali- ja kriisipäivystysmallit. Lastensuojelun keskusliitto ja Suomen Kuntaliitto. 2004.
 • Soine-Rajanummi Seppo ja Konttinen Riikka. Sosiaalipäivystystä poliisilaitokselta ja turvakodista. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus. 2005.