Romanien koulutustason nostamisen esiselvitys (ROMKO)

Yhteyshenkilö

Tarja Boelius
suunnittelija

Toteutusajankohta

8 – 11/2014

Loppuraportti

ROMKO romanien koulutustason nostamisen esiselvitys, 2014 (pdf)

Tausta ja tavoitteet

Jyväskylän alueen romaneilla on pääsääntöisesti peruskoulun päättötodistus, mutta ammatillisen tutkinnon suorittaneita on vielä vähän ja lukiossa ei ole yhtään romania. Tutkinnon suorittaneiden romanien työllistymismahdollisuudet ovat ennakkoluulojen ja syrjinnän vuoksi kantasuomalaisten mahdollisuuksia huonommat. Tässä hankkeessa selvitetään, mitä esteitä on Jyväskylän seudun romanien koulutustason nostamiselle. Uutena lähestymistapana on selvittää esteitä koko perheen tilanteen näkökulmasta. Romanipoliittisessa ohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, joilla edistetään romaniväestön hyvinvointia ja tehostetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdentumista romaniväestölle. Esiselvityksessä valmistellaan myös romanityön erityisosaamisyksikön pilotointia Keski-Suomessa.

Esiselvityksen tavoitteena on tuottaa kaksiosainen raportti, joista ensimmäinen, Jyväskylän kaupaungin toteuttama osa kuvaa Jyväskylän seudun nuorten romanien kouluttautumisen esteitä ja tuen tarvetta. Ensimmäisen selövitysosan tulee vastata mm. seuraaviin kysymyksiin Jyväskylän seudun romaniväestön näkökulmasta:

  1. Millaisia esteitä on peruskoulun päättäneiden romanien jatkokoulutukseen hakeutumiselle?
  2. Millaista tukea romanien jatkokoulutukseen hakeutumiseen tarvitaan?
  3. Millaisia esteitä on romanien peruskoulun jälkeisten tutkintojen loppuun saattamiselle?
  4. Millaista tukea romaniopiskelijat tarvitsevat opintojen loppuun saamiselle?

Toisen osan toteuttaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Raportissa hahmotellaan alueellinen suunnitelma romaniasioiden erityistehtävän hoitamiseen liittyvistä kysymyksistä. Toisen selvitysosan tulee vastata kysymyksiin:

  1. Mitkä ovat romaniväestön erityistarpeet, joihin erityisosaamisen keskuksella Keski-Suomessa vastataan?
  2. Millaista osaamista sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja koulutusorganisaatioiden ammattilaiset tarvitsevat romaniväestön tukemiseksi?
  3. Millainen tehtävä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella olisi romanipolitiikkaa ohjaavassa tutkimus- ja kehittämistyössä?
  4. Miten erityistehtävää lähdetään pilotoimaan Keski-suomessa ja levittämään valtakunnallisesti?

Hallinnoija

Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sosiaaliaolan osaamiskeskus toimii esiselvityksen osatoteuttajana

Hankkeen ohjausryhmässä on edustus Ely-keskuksesta, Jyväskylän kaupungista, Jyväskylän Aikuisopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Koskesta.

Hankkeen rahoitus

ESR-rahoitus, kuntaosuus Jyväskylän kaupungilta