Itsenäisen elämän ideologia ja asiakasvastuullisuuden kehittäminen Keski-Suomen vanhus- ja vammaispalveluissa -esiselvityshanke (2012-2013)

Yhteyshenkilö

Timo Itäpuisto

Toteutusajankohta ja toteuttaja

25.10.2012 – 28.2.2013, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Rahoittaja

Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kunnat

Tavoitteet

Päätavoitteena oli valmistella Keski-Suomen kuntien vanhus- ja vammaispalveluiden yhteinen, tarpeisiin perustuva hankehakemus tulevalle Kaste  II -ohjelmakaudelle sekä rakentaa yhteistyöverkosto, jolla yhdessä tehtävä kehittäminen saadaan hankkeen käynnistyessä sujuvasti aloitettua. Esiselvityksessä tarkennettavia Kaste II -hankeaihion pääteemoja olivat:

  1. Vanhus- ja vammaispalveluiden ideologinen muutos kohti itsenäisen elämän ja asiakaslähtöisyyden tukemista
  2. Itsenäistä elämää ja asiakasvastuullisuutta tukevien uusien palveluvälineiden, kuten esim. henkilökohtainen budjetointi, asiakaskehittäjyys, henkilökohtaisen avun käyttöönotto vanhustoimessa jne. kehittäminen ja osittainen käyttöönotto.

Alatavoitteet

  1. täsmentää maakunnan eri toimijoiden (mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimi, sairaanhoitopiiri, vanhus- ja vammaisneuvostot, yhdistykset) näkemysten ja valmiuksien pohjalta vanhus- ja vammaispalveluiden asiakaslähtöisten palveluiden lähivuosien keskeiset kehittämiskohteet
  2. selvittää kunnissa käynnissä olevat vanhus- ja vammaistoimen hankkeet päällekkäisten hankesisältöjen välttämiseksi
  3. tukea suunniteltavan hankkeen käynnistymistä laajalla valmisteluprosessilla yhteiskehittäjyyden mahdollistamiseksi
  4. laatia seuraavalle Kaste ohjelmakaudelle Keski-Suomeen kohdistuva hankesuunnitelma ja hakemus vanhus- ja vammaistoimen hankkeesta, jolla tuetaan kuntia palvelutuotannon ideologian muuttamisessa kohti asiakaskehittäjyyttä, -vastuullisuutta ja yksilöllisiä palveluja
  5. arvioida yhdessä kuntatoimijoiden kanssa, kuinka tulevalla hankkeella voidaan tukea ns. perustason osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosta tukevalla tavalla
  6. sopia hankkeen hallinnoinnista ja saada hankkeelle kuntarahoitusosuudet
  7. valmistella hankkeen toiminnan organisointia
  8. mahdollisen tieteellisen yhteistyötahon selvittäminen jatkohankkeeseen

Materiaali