Ensisyli-projekti (2008-2012)

Yhteyshenkilö

Tea Viljanen
www.syomishairioliitto.fi

Toteutusajankohta

2008 – 2012

Tavoitteet:

Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n Ensisyli-projekti tavoitteena on ensitietotoiminnan kehittäminen ja ensitiedon tuottaminen syömishäiriöön sairastuneille ja heidän läheisilleen. Nykytilanteessa ensitietoa syömishäiriöistä ei ole saatavilla helposti ja riittävästi. Tiedon löytäminen eri lähteistä onkin pitkälti tiedonetsijän oman aktiivisuuden varassa.

Ensisyli-projektin tavoitteena on, että ensitieto on helposti saatavilla sieltä, mistä sairastunut tai läheinen sitä hakee (esim. kouluterveydenhoitaja, työterveys, terveyskeskuslääkäri, äitiysneuvola jne.). Ensitietoa tarjotaan esimerkiksi ensitietotapaamisissa tai -ryhmissä, joissa on mukana sekä ammattilaisia että vertaistukea tarjoavia vapaaehtoisia.

Hallinnoija

Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Rahoitus

Raha-automaattiyhdistys

Eteneminen ja tavoitteiden toteuttaminen

Syömishäiriöitä sairastavien ensitietomallin kehittäminen aloitetaan yhteistyössä Väli-Suomen syömishäiriöperheet ry:n kanssa ja yhdistyksen jo olemassa olevien syömishäiriöitä hoitavien yhteistyökumppanien kanssa Jyväskylässä.

ENSISYLI – projekti kartoittaa ja testaa myös tarjolla olevan ensitietomateriaalin sekä selvittää minkälaista sen tulisi olla toipumisprosessin eri vaiheissa.Aineiston testaamisessa käytetään apuna projektin toimivia ensitietoryhmiä ja niistä saatavaa palautetta.

Ensitietoryhmät/tilaisuudet kutsuvat koolle alueittain sairaanhoitopiirit ja mukana tilaisuuksissa on alueyhdistyksen vapaaehtoinen kertomassa toipumisprosessista. Ensitietotoimintaan liittyvän koulutuksen vastuu- ja vertaistuki-henkilöille järjestää ENSISYLI – hanke yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa alueittain. Toiminnassa hyödynnetään myös jo olemassa olevaa TUU SYLIIN kampanjamateriaalia ja etsitään Väli- ja Itä-Suomen alueelta uusia jäseniä mukaan toimintaan, jotta turvataan vapaaehtoistoiminnan jatkuminen.

Projektin ohjausryhmä kootaan yhteistyötahojen asiantuntijoista, ryhmä ohjaa projektin etenemistä ja auttaa verkostojen luomisessa koko pilottialueella.