Käytännön harjoittelun kehittäminen lastensuojelussa Keski-Suomessa -hanke (KÄHY) (2006-2007)

Yhteyshenkilö

Projektikoordinaattori Johanna Hietamäki
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Pia Lahtinen

Toteutusajankohta

9/2006 – 12/2007

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on

 1. kehittää lastensuojelun harjoittelu- ja ohjauskäytäntöjä
 2. kehittää harjoittelun seudullista ja alueellista koordinaatiota
 3. vahvistaa harjoitteluyksiköiden ohjaus- ja arviointitaitoja sekä kehittää alueellista ohjaajakoulutusta
 4. tiivistää ohjaajien ja opettajien yhteistyötä
 5. tarkastella harjoittelun ohjauksen rahoitusta ja kuntien rahoitusmahdollisuuksia harjoit-telun kehittämisessä ja rekrytoinnissa
 6. turvata sosiaalialan vetovoimaisuutta sekä vahvistaa alan opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja motivaatiota työskennellä alalla koulutustasoaan vastaavasti.

Toteutus:

Hankkeen aikana

 1. muodostetaan lastensuojelun harjoittelun seudullinen tai alueellinen yhteistyöverkosto
 2. järjestetään ohjaajakoulutusta ja lastensuoje-luun liittyvää koulutusta
 3. arvioidaan käytännön opetuksen kehittä-mismallien soveltuvuutta
 4. tarkastellaan ammattitaidon muuttuvia vaa-timuksia koulutuksen, työkäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämiseksi
 5. arvioidaan harjoittelukustannuksia ja resurssointia

Suunnitelmat, esitteet, raportit

Muut tiedot

 • Hallinnoija: SOCCA/Koske
 • Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö