Koulutus- ja tutkimusyhteistyö

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutusyhteistyöryhmän tehtävänä on oppilaitosyhteistyön sekä työelämän ja koulutuksen välisen yhteyden ylläpitäminen ja tutkimusyhteistyön maakunnallinen koordinointi. Työryhmä seuraa tiiviisti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisia muutoksia ja niiden vaikutuksia tutkimustoiminnan ja koulutuksen alueelliseen organisointiin. Työryhmässä suunnitellaan ja kehitetään tarkoituksenmukaista alueellista mallia integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen organisoimiseksi. Lisäksi työryhmän asialistalla tulee olemaan esim. yhteisten koulutuskokonaisuuksien, käytännön opetuksen ja opinnäytetöiden ideointi. Työryhmä osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon  maakunnallisen kehittämisrakenteen suunnitteluun.

Koske on mukana myös koulutusta ja tutkimusta uudella tavalla yhdistävässä maakunnallisessa verkostossa, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO:ssa.

Käytännön opetus

Käytännön opetusta on kehitetty osana oppimisareenatoimintaa vuodesta 2010 lähtien Jamk:n hallinnoimassa Sarana-hankkeessa. Hankkeessa on pilotoitu Jyväskylän kaupungin psykososiaalisissa palveluissa. mm. moniammatillisen asiakastyön tilannearviotyöskenlyn malli. Vuonna 2018 on käynnistymässä monialainen käytännön opetuksen kehittäminen KeHO:n Kukkula-projektissa.

Tutkimusyhteistyö

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet toteutti syksyllä 2012 kartoituksen verkostoon kuuluvien yliopistojen sosiaalityön tutkimuksen nykytilasta. Samassa yhteydessä laadittiin suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon välisestä tutkimusyhteistyöstä. Jyväskylän yliopistossa selvityksen toteutti suunnittelija Katri Ylönen. Selvityksestä valmistui raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyhteistyön vahvistaminen. Kosken koordinoima työryhmä hyödyntää selvityksen aikana koottuja näkemyksiä ja vie osaltaan eteenpäin raporttiin kirjattuja suunnitelmia.

Täydennyskoulutuksen koordinointi

Kosken yhtenä tehtävänä on ollut täydennyskoulutustarpeiden tunnistaminen ja välittäminen. Työryhmän toimesta mm. jalostetaan ammattilaisilta tulevia toiveita ja ideoita ja välitetään niitä täydennyskoulutuksen toteuttajatahoille. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä velvoittaa ammattipätevyyden ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Maakunnan sosiaalialan täydennyskoulutustarjontaa on koottu Kosken kotisivuille tapahtumakalenteriin.

Työelämän tarpeiden ennakointi

Keski-Suomen liitto osallistuu aktiivisesti maakunnan koulutusorganisaatioiden ja työelämän vuoropuheluun osaavan työvoiman turvaamiseksi muuttuvilla työmarkkinoilla. Keski-Suomen liitto on myös kutsunut koolle sosiaali- ja terveysalan ennakointiryhmän. Maakunnallisesta ennakointityöstä lisää keskisuomi.infosta