Koske på svenska

Mellersta Finlands kompetenscenter inom det sociala området (Koske) är en organisation och ett nätverk som förstärker kunskap och bedriver utvecklingsverksamhet inom det sociala området i Mellersta Finland. Koske arbetar för att föra fram expertis inom det sociala området samt värnar om att ständigt utveckla yrkeskunskap inom branchen och att betona betydelsen av socialt välbefinnande hos befolkningen.

Koske är ett av de elva kompetenscentrumen för det sociala området i Finland. De lagenliga uppgifterna för sociala kompetenscentrumen är att utveckla och förmedla sakkunskap och specialtjänster inom det sociala området samt att nätverka mellan utbildning, praxis och forskning. Kompetenscentrumens grundverksamhet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och verksamheten regleras av lag (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011230) och förordning (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2001/20011411).  

Utöver Koskes personal består arbetskollektivet av utvecklingspersonal i olika projekt och organisationer. Koskes värderingar är transparens, pålitlighet och jämställdhet. Koske bedrivsAv Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry.

Koskes grunduppgifter

Koskes grunduppgift är att vara ett etablerat, flexibelt och högt värderat nätverk för proffessionella inom det sociala området samt andra aktörer vars syfte är att främja socialt välbefinnande i Mellersta Finland.

 1. Vi stöder ett långsiktigt utvecklingsarbete inom det sociala området
  • Vi koordinerar Mellersta Finlands utvecklingsarbete inom det sociala området med målsättningen att verksamheten inom enskilda projekt bildar ett framgångsrikt kontinuum från utvecklingsidén till ett bestående praxis.
  • Vi värnar om att utvecklingsverksamheten bedrivs utgående från behoven i Mellersta Finland och inom ramen för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, Mellersta Finlands landskapsplan och det övriga utvecklingsarbetet inom landskapet.
  • I samarbete med diverse serviceproducenter och aktörer utvecklar och prövar vi olika koncept och god praxis.
  • Vi använder oss av nationell och internationell utvecklingskunskap och -nätverk i Mellersta Finland och förmedlar information angående kunnande inom Mellersta Finland till det övriga landet och Europa.
 2. Vi samlar, sammanställer och förmedlar information som baserar sig på vetenskap och erfarenhet
  • Vi ordnar gemensamma utvecklings- och diskussionsforum för aktörer, forskare och utbildningsorganisatörer.
  • Vi främjar tillämpad och mångvetenskaplig forskning
  • Vi sätter ord på tyst kunskap för att stöda utvecklingsarbete tillsammans med praktiker
 3. Vi förstärker yrkeskunskap inom det sociala området
  • Vi producerar och utvecklar arbetsmetoder, konsulteringspraxis samt konsulteringstjänster inom det sociala området
  • Vi förutser behov i kunnande och fortbildning så att vi i samarbete med diverse aktörer kan hitta lämpliga metoder för att förbättra yrkeskunskap (seminarier, arbetsmöten, projekt o.dyl.)
  • Vi erbjuder ett forum för kollegialt stöd och lärande